دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 3-172 
کاربرد روش اجزاء محدود در طراحی و ارزیابی عملکرد هورن برش فراصوتی

صفحه 3-16

رضوان عابدینی؛ محمد ابراهیم سیاهکوهی؛ علی محمدی سیوکی؛ وحید فرتاش وند


یک مدل تجربی برای برآورد زمان بازآوایی در اماکن آموزشی

صفحه 49-60

آرزو سارانی ملاک؛ رستم گلمحمدی؛ محسن علی آبادی؛ مریم فرهادیان


مروری بر روشهای نوین بازشناس گفتار

صفحه 125-154

حسین هادیان؛ سروش گوران؛ صدرا صبوری؛ سارا صادقی؛ یاسین امینی؛ حسین صامتی