اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 230
تعداد پذیرش 125

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 54 %