اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 249
تعداد پذیرش 139

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 56 %