فرایند پذیرش مقالات

 در مجله علمی صوت و ارتعاش، مقالۀ جدیدبه محض دریافت توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه مورد بررسی اولیه و کلی قرار می گیرد. اگر مقاله قابل پذیرش باشد، برای آن حداقل دو داور مرتبط با موضوع تعیین می شود و فرایند داوری آغاز می گردد. داوران حدود یکماه فرصت دارند تا مقاله را بررسی و نتیجه را به سردبیر ارسال نمایند.نظر داور یکی از این چهار حالت است. 1. قابل پذیرش 2. بازنگری جزئی 3. بازنگری کلی 4. غیر قابل پذیرش.

در حالت های 2 و 3 اصلاحات لازم برای نویسنده ارسال می گردد تاپس از بازنگری، فایل جدید را به دبیرخانه ارسال نماید. در حالت 4 نیز نویسنده از رد شدن مقاله مطلع می گردد.

پس از پذیرش اولیه مقاله، مراحل ویراستاری و صفحه آرایی انجام می شود. در مرحله ویراستاری هم ممکن است اصلاحات ویرایشی وجود داشته باشد که برای نویسنده ارسال می گردد.

در نمودار زیر، فرایند پذیرش و داوری مقاله در مجله علمی صوت و ارتعاش بصورت کامل نمایش داده شده است:

نمودار داوری