تحلیل و بررسی اثر چیدمان لایه ها و زوایای الیاف بر رفتار ارتعاشاتی پوسته های استوانه ای FML بر بستر الاستیک پاسترناک با شرایط مرزی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هوافضا، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه هوافضا، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعتف تهران، ایران

5 دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی اثر چیدمان لایه‌ها و زوایای الیاف بر رفتار ارتعاشاتی پوسته استوانه‌ای[i]FML در نمونه‌هایGLARE[ii]  وARALL[iii]  و بر روی بستر الاستیک پاسترناک با شرایط مرزی مختلف با استفاده از تئوری الاستیسیته سه‌بعدی می‌پردازد (نسبت حجمی کامپوزیت/ فلز ثابت درنظر گرفته شده است). معادلات حاکم با استفاده از اصل کمینه‌سازی انرژی پتانسیل به‌دست می‌آید. جهت اطمینان از دقت و همگرایی نتایج مطالعه حاضر، حل عددی با استفاده از روش المان محدود[iv] (FEM) انجام شده است. نتایج نشان‌دهنده این موضوع است که لایه‌بندی بر رفتار ارتعاشاتی پوسته استوانه‌ای FML تأثیر بسیار زیادی دارد. نتایج با سایر ادبیات دارای مطابقت بسیار خوبی است. استفاده از تئوری الاستیسیته سه‌بعدی همراه با تحلیل نمونه‌های مختلف برای ارتعاشات پوسته‌های FML تقویت‌شده که برای اولین بار در این تحقیق ارائه شده است یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های پژوهش حاضر است که می‌توان از این نتایج  به‌عنوان معیاری مناسب جهت تحلیل و بهینه نمودن پوسته‌های FML با هر تعداد لایه‌های فلز و کامپوزیت، هر نوع زاویه قرارگیری الیاف و تحت هر نوع شرایط مرزی استفاده نمود.
 
[i]. Fiber Metal Laminates (FML)
[ii]. Glass Reinforced Aluminum Laminate
[iii]. Aramid Reinforced Aluminum Laminate
[iv]. Finite Element Method (FEM)


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and investigation of the effect of the Lay-up of layers and angles of fibers on the vibration behavior of FML cylindrical shells of on Pasternak elastic foundation with different boundary conditions

نویسندگان [English]

  • morteza khademi-kouhi 1
  • Ahmad Ghasemi Ghale-Bahmanmi Ghale-Bahman 2
  • Amin Farrokh Abadi 3
  • Mohammad Reza Mohammad Aliha 4
  • Mahmoud Jedi 5
1 Department of Aerospace, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of mechanical engineering,, Semnan university, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Department of Aerospace, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of industrial engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
5 Associate Professor of Mechanical Engineering, Department of Mechanical, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article examines the effect of layer arrangement and fiber angles on the vibration behavior of cylindrical shell (FML) in GLARE and ARALL samples and on Pasternak elastic bed with different boundary conditions using 3D elasticity theory (composite/metal volume ratio is fixed in taken). The governing equations are obtained using the potential energy minimization principle. In order to ensure the accuracy and convergence of the results of this study, the numerical solution was done using the Finite Element Method (FEM). The results show that the layering has a great influence on the vibration behavior of the FML cylindrical shell. The results are in good agreement with other literature. The use of three-dimensional elasticity theory along with the analysis of different samples for the vibrations of reinforced FML shells, which is presented for the first time in this research, is one of the most important innovations of the current research, and these results can be used as a suitable criterion for analyzing and optimizing FML shells. It can be used with any number of metal and composite layers, any fiber placement angle and under any boundary conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiber metal laminated (FML)
  • cylindrical shell
  • elastic Foundation
  • Lay-up of layers
  • fiber angles
[1] Şen, I., R. C. Alderliesten, and R. Benedictus, "Lay-up optimisation of fibre metal laminates based on fatigue crack propagation and residual strength", Composite Structures, Vol.124, pp.77-87.
[2] Bellini, Costanzo, Vittorio Di Cocco, Francesco Iacoviello, and Luca Sorrentino, "Flexural strength of aluminium carbon/epoxy fibre metal laminates", Material Design & Processing Communications, Vol.1, no.1, 2019, p.e40.
[3] Vermeeren, C. A. J. R., "An historic overview of the development of fibre metal laminates", Applied Composite Materials, Vol.10, 2003, pp.189-205.
[4] Vogelesang, L. Bꎬ, and AJJoMPT Vlot, "Development of fibre metal laminates for advanced aerospace structures", Journal of materials processing technology, Vol.103, no.1, 2000, pp.1-5.
[5] Koziol, Mateusz, Marcin Jesionek, and Piotr Szperlich, "Addition of a small amount of multiwalled carbon nanotubes and flaked graphene to epoxy resin", Journal of Reinforced Plastics and Composites, Vol.36, no.9, 2017, pp.640-654.
[6] Lam, K. Y., and C. T. Loy, "Effects of boundary conditions on frequencies of a multi-layered cylindrical shell", Journal of Sound and vibration, Vol.188, no.3, 1995, pp.363-384.
[7] Vlot, Ad, and Jan Willem Gunnink, eds., Fibre metal laminates: an introduction, Springer Science & Business Media, 2011.
[8] Reddy, Junuthula Narasimha, Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis, CRC press, 2003.
[9] Reddy, Junuthula Narasimha, ed., Theory and analysis of elastic plates and shells, CRC press, 1999.
[10] Botelho, E.C., Campos, A.N., De Barros, E., Pardini, L.C. and Rezende, M.C., Damping behavior of continuous fiber/metal composite materials by the free vibration method, composites part B: Engineering, 2005, Vol.37, no.2-3, pp.255-263.
[11] Park, Ilwook, and Usik Lee, "Dynamic analysis of smart composite beams by using the frequency-domain spectral element method", Journal of Mechanical Science and Technology, 2012, Vol.26, pp.2511-2521.
[12] Mohandes, Masood, Ahmad Reza Ghasemi, Mohsen Irani-Rahagi, Keivan Torabi, and Fathollah Taheri-Behrooz, "Development of beam modal function for free vibration analysis of FML circular cylindrical shells", Journal of Vibration and Control, 2018, Vol.24, no.14, pp.3026-3035.
[13] Shen, Hui-Shen, "Thermomechanical post-buckling analysis of imperfect laminated plates using a higher-order shear-deformation theory", Computers & structures, 1998, Vol.66, no.4, pp.395-409.
[14] Shen, Hui-Shen, "Thermal post-buckling analysis of imperfect laminated plates using a higher-order shear deformation theory", International journal of non-linear mechanics, 1997, Vol.32, no.6, pp.1035-1050.
[15] Ghasemi Ghalebahman, Ahmad, Meysam Bigdeli-Yeganeh, Elham Cheloeian, and Morteza Khademi-Kouhi, "Free vibration of piezoelectric boron nitride nanotube-based composite cylindrical micropanel embedded in an elastic medium subjected to electric potential via modified strain gradient theory", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2020, Vol.234, no.12, pp.2309-2328.
[16] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Gholhaki, Ahmad Ghasemi-Ghalebahman, and Morteza Khademi-Kouhi, "Damage detection in laminated composite plates using wavelet analysis analytical method", Journal of Vibration and Sound, 2022, Vol.10, no.20, pp.144-156.
[17] Nguyen, Dinh Duc, "Nonlinear thermo-electro-mechanical dynamic response of shear deformable piezoelectric sigmoid functionally graded sandwich circular cylindrical shells on elastic foundations", Journal of Sandwich Structures & Materials, 2018, Vol.20, no.3, pp.351-378.
[18] Xing, Yufeng, Bo Liu, and Tengfei Xu, "Exact solutions for free vibration of circular cylindrical shells with classical boundary conditions", International Journal of Mechanical Sciences, 2013, Vol.75, pp.178-188.
[19] Lam, K. Y., and C. T. Loy, "Analysis of rotating laminated cylindrical shells by different thin shell theories", Journal of Sound and Vibration, 1995, Vol.186, no.1, pp.23-35.
[20] Lam, K. Y., and C. T. Loy, "Influence of boundary conditions and fibre orientation on the natural frequencies of thin orthotropic laminated cylindrical shells", Composite Structures, 1995, Vol.31, no.1, pp.21-30.
[21] Khdeir, A. A., and J. N. Reddy, "Influence of edge conditions on the modal characteristics of cross-ply laminated shells", Computers & structures, 1990, Vol.34, no.6, pp.817-826.
[22] Khademi-kouhi, Morteza, and Meisam Shakouri, "Analysis and investigation of the effect of elastic mechanical properties on the vibration behavior of cylindrical shells made of materials with gradient properties with different boundary conditions", Journal of Vibration and Sound, 2022, Vol.11, no.21, pp.110-118.
[23] Bellini, Costanzo, Vittorio Di Cocco, Francesco Iacoviello, and Luca Sorrentino, "Performance evaluation of CFRP/Al fibre metal laminates with different structural characteristics", Composite Structures, 2019, Vol.225, p.111117.
[24] Tan, C. Y., and Hazizan Md Akil, "Impact response of fiber metal laminate sandwich composite structure with polypropylene honeycomb core", Composites Part B: Engineering, 2012, Vol.43, no.3, pp.1433-1438.
[25] Li, Zhi-Min, and Tao Liu, "A new displacement model for nonlinear vibration analysis of fluid-conveying anisotropic laminated tubular beams resting on elastic foundation", European Journal of Mechanics-A/Solids, 2021, Vol.86, p.104172.