شاخص‌های پیش بینی صدا در اماکن بسته متداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت

چکیده

مواجهه با آلودگی صدا در اماکن بسته شغلی و غیرشغلی می‌تواند سبب اختلال در رفاه، آسایش و سلامت انسان گردد. شاخص تراز فشار صوت(Lp)  داخل بنا، متأثر از توان صوتی منابع خارج و داخل بنا و تشدید ناشی از بازتابش سطوح داخلی است. برای پیش‌بینی تراز فشار صوت داخل بنا، لازم است ابتدا خصوصیات نشر صوتی منابع خارج و سپس نقش سازه در افت انتقال صدای خارج به داخل بنا تعیین گردد. در این محاسبات میزان انرژی صوتی داخل بنا ناشی از این منابع حقیقی داخل و خارج بنا مشخص می‌گردد. برای تعیین اثر سطوح بازتابشی داخلی به‌عنوان منبع مجازی صدا، بر تشدید انرژی در محیط بسته و بالتبع تشدید تراز فشار صوت، لازم است مدل‌هایی برای محاسبات پیش‌بینی تراز فشار صوت نهایی ارائه گردد. مدل‌های محاسباتی موجود نشان می‌دهد که مداخله کنترلی بر روی سطوح داخلی بنا از طریق مصالح جاذب صوت، به‌صورت نظری می‌توانند تا dB30 و به‌صورت عینی تا dB 20 سبب کاهش صدای محیط گردد. تاکنون مدل معتبری برای تفکیک نقش سطوح داخل بنا در میزان تشدید صدای مجموع منابع حقیقی ارائه نگردیده است. در این مقاله ضمن معرفی شاخص‌های تحلیل آکوستیکی داخل بنا، شاخص اتاق(RI)  برای تعیین میزان نقش منبع مجازی در تشدید صدای داخل بنا معرفی و یک مدل تجربی برای تعیین این شاخص ارائه می‌گردد.  


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Noise Prediction Indices in Common Closed Rooms

نویسنده [English]

  • Rostam Golmohammadi
Professor,, Hamadan University of Medical Sciences, School of public Health
چکیده [English]

Exposure to noise pollution in closed occupational and non-occupational places can cause disturbances in human well-being, comfort and health. The sound pressure level index (Lp) inside the building is affected by the sound power of sources outside and inside the building and the resonance caused by the reflection of the internal surfaces. The amount of sound energy inside the building caused by these real sources inside and outside the building is determined. In order to determine the effect of internal reflective surfaces as a virtual source of sound, on the amplification of energy in the closed environment and consequently the amplification of the sound pressure level, it is necessary to provide models for the prediction of the final sound pressure level. The existing calculation models show that the control intervention on the internal surfaces of the building through sound absorbing materials can theoretically reduce the ambient noise up to 30 dB and objectively up to 20 dB. So far, no valid model has been presented to separate the role of the interior surfaces of the building in the amount of sound amplification of the total of real sources. In this article, while introducing the acoustic analysis indicators inside the building, the room index (RI) is introduced to determine the role of the virtual source in the sound amplification inside the building, and an experimental model is presented to determine this index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sound
  • Sound pressure level
  • prediction
  • index
  • model
[1] گلمحمدی، رستم، "مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست "، چاپ هشتم، انتشارات دانشجو، همدان، 1398.
[2] Barron, Randall F., “Industrial noise control and acoustics”, CRC Press, 2002.
[3] Bies, David A., Colin H. Hansen, and Carl Q. Howard, “Engineering noise control”, CRC press, 2017.
[4] Crocker Malcolm J., “Noise & Noise Control”, Vol.1, Ohio: CRC Press, 2007.
[5] Everest, F. Alton, and C. Ken, "Master Handbook of Acoustics'", McGraw-Hill; 5th edition, 2009.
[6] Harris, Cyril M., “Handbook of acoustical measurements and noise control”, New York: McGraw-Hill, 1991.
[10] https://www.iso.org/standard/24012.html, visit at 4/1/2023.
[11] International Organization for Standardization, “Acoustics: Measurement of sound absorption in a reverberation room”, ISO, 2003.
[13] Christensen, Claus Lynge, "Investigating room acoustics by simulations and measurements", Noise & Vibration Worldwide, 2013, Vol.44, no.8, pp.21-27.
[14] Khrystoslavenko, Olga, and Raimondas Grubliauskas, "Simulation of Room Acoustics Using Comsol Multiphysics", In Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers„ Science–Future of Lithuania, 2017.