واژه نامه اختصاصی

ج

  • جاذب ماده جذب کننده صوت

ش

  • شتاب سنج برای اندازه گیری شتاب ارتعاشات یک نقطه از جسم استفاده می شود.
  • شتاب نگار شتاب نگار

ن

  • نوفه سر و صدا