دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1402 
بررسی خطای تخمین موقعیت جسم با استفاده از دو حسگر بردار صوتی

صفحه 33-42

امیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ مرتضی شهروی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


یک مدل هوش مصنوعی برای ساخت شاخص سلامت چرخ‌دنده‌ها

صفحه 72-85

محمدرضا کاجی؛ جمشید پرویزیان؛ محمد سیلانی؛ سید حسین میرلوحی


تاثیر اعداد بی‌بعد بر فرکانس تشدید یک قطره آونگان

صفحه 86-96

شهرام قربانی فر؛ محمد طیبی رهنی؛ داور نورمحمدی


برآورد سرعت وسایل نقلیه متحرک در مسیرهای دایروی با استفاده از دو حسگر بردار صوتی

صفحه 97-108

امامیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ مرتضی شهروی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی