دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1402 
پایش سلامتیِ مبتنی بر ارتعاش در تیرها با استفاده از روش‌های برازش منحنی، همبستگی و تعیین انحنا

صفحه 24-36

محتشم خان احمدی؛ سید محمد میری؛ بهزاد دژکام؛ یاسر امیری؛ مرتضی خادمی کوهی


انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با نرخ جریان کم با استفاده از روش CFAR

صفحه 72-85

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ علی اصغر علیزاده؛ محمد زارعی نژاد؛ حمیدرضا امین داور