دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 3-181 
پایش وضعیت چدن شکل پذیر با آنتروپی انتشار صوت حین بارگذاری کششی: گزارش پارامتر انرژی

صفحه 80-95

احمد قاسمی قلعه بهمن؛ سیدمرتضی حسینی؛ محمد آزادی؛ سید محمد جعفری


مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی