دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1393 
اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی