تخمین میزان بُرد در سونارهای غیرفعال

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

برد آشکارسازی در سونارها، از جمله مشخصات کارکردی اینگونه سیستمها می باشد که طراحان مایل هستند تخمینی از میزان آن بدست بیاورند. این مشخصه به پارامترهای مختلف محیطی و همچنین مشخصات گیرنده سونار بستگی دارد. در این مقاله، با در نظر گرفتن این پارامترها، به تحلیل و بررسی چگونگی تخمین برد در سیستمهای سوناری غیرفعال پرداخته می شود. از جمله این پارامترها می توان، نویز منتشره از شناورها، نویز محیطی زمینه، میزان تلفات انتشاری، بهره آرایه و هم چنین میزان آستانه آشکارسازی را نام برد. در مقاله حاضر، به کمک معادله سونار، علاوه بر بررسی میزان نقش منابع نویز شناورهای مختلف (سطحی و زیر سطحی) و تاثیر محیط بر روی میزان تلفات انتشاری و نویز زمینه، مشخصات فنی سیستمهای گیرنده نیز مورد بررسی و بهره برداری قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات