تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از موثرترین و اقتصادی‌ترین روشهای مقابله با ارتعاشات وارد بر سازه، استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده می‌باشد. اما از محدودیت‌های این ابزار، می‌توان به ثابت بودن باند فرکانسی تحت پوشش این میراگرها اشاره نمود. بنابراین بهره‌گیری از میراگرهای جرمی که قادر به تغییر فرکانس خود هستند، از راه‌های مقابله با این نقص محسوب می‌شود. از جمله روش‌های تغییر فرکانس میراگرهای جرمی تنظیم شده، تغییر در سختی میراگر است. هدف از این مقاله ارائه روش تنظیم گام به گام برای تنظیم میراگر جرمی نیمه‌فعال با سختی متغیر می‌باشد. در این روش، سختی مورد نظر به صورت گام‌ به ‌گام تعیین می‌شود. بدین منظور با استفاده از فضای حالت و تقسیم تحریک وارده به گام‌های کوچک، مولفه‌های جابه‌جایی و سرعت سیستم اصلی و میراگر به صورت تابعی از سختی میراگر تعریف می‌شود. با حداقل کردن تغییر مکان سیستم اصلی، سختی میراگر و سایر مولفه‌های پاسخ سیستم در گام زمانی مورد نظر معلوم می‌گردد. با پیشروی روش مذکور و بررسی گام‌های زمانی متوالی، سختی میراگر و مولفه‌های پاسخ در طول مدت زمان تحریک نمایان می‌شود. برای بررسی عملکرد این روش، سیستم یک درجه آزادی شامل میراگر جرمی ارائه شده توسط نویسنده دوم مقاله، تحت بارگذاری با فرکانس متغیر در نظر گرفته شده است. به منظور تنظیم میراگر و تعیین سختی آن در هر زمان، روشهای تنظیم گام به گام و برابری فرکانس تحریک و میراگر مورد ارزیابی قرار گرفت که از مقایسه نتایج حاصل، برتری روش تنظیم گام ‌به‌ گام در کاهش پاسخ سیستم اصلی به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات