اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

3 عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه شریف

چکیده

در این مقاله اندازه گیری نویز پروانه دریایی مغروق در تونل کاویتاسیون مورد بررسی قرار گرفته است. سیگنالهای ثبت شده در دو هیدروفون استخراج و با استفاده از روش یک – سوم اکتاو در متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. سیگنالهای استخراج شده در شرایط عملکردی مختلف با تغییر در دور پروانه، سرعت جریان و اثرات افت فشار در تونل کاویتاسیون ثبت می‌شود. شرایط ایجاد کاویتاسیون در تونل کاویتاسیون، ایجاد و نحوه افزایش و توسعه کاویتاسیون از طریق افزایش دور پروانه، کاهش فشار و تاثیر آن بر تولید نویز مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه سیگنالهای ثبت شده با توجه به نحوه اندازه گیری و فرکانس نمونه برداری دارای حجم بالایی است از اینرو با ارائه برنامه‌ای در متلب و استفاده از محیط SPTOOL برای شرایط مختلف تست، و برای هر یک- سوم اکتاو مطابق با روش ارائه شده در ITTC سطح فشار صوت برای دو هیدروفون و در شرایط عملکردی مختلف استخراج می‌شود. نتایج در دو هیدروفون و در فواصل مختلف از منبع تولید صوت مقایسه می‌شود. نتایج این مقاله بعنوان اولین کار تحقیقاتی صورت گرفته در حوزه نویز پروانه در تونل کاویتاسیون در کشور حائز اهمیت و به منظور استفاده در کنترل و کاهش نویز پروانه‌های شناورهای سطحی و زیر سطحی قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات