اثر بارهای ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتریکی کانکتورهای الکتریکی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کانکتورهای الکتریکی که در سیستم‌هایی با شتاب بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند در اثر نیروی اینرسی وارد بر آنها دچار قطعی اتصال می‌شوند. از طرف دیگر کانکتورها باید در شرایط پر لرزش، بدون هیچ مشکلی عمل کنند. ارتعاشات پین‌های کانکتور باعث کاهش سطح تماس و یا حتی عدم تماس در زمان‌های بسیار کوتاه می‌شود. بنابراین این ارتعاشات منجر به افزایش مقاومت اتصال یا قطعی لحظه‌ای جریان می‌شود. این نوسانات جریان باعث اختلالات غیر قابل پیش‌بینی در عملکرد سیستم های الکتریکی به کار رفته در سیستم‌های بسیار حساس می‌شود، درنتیجه باید از این نوسانات جلوگیری کرد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش FEM اثر بارهای ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتریکی اتصال مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بین رفتار دینامیکی اتصال و ماکزیمم نوسانات مقاومت الکتریکی ارتباط برقرار شده است.

کلیدواژه‌ها