ارزیابی سیگنالهای امواج فراصوتی تولید شده توسط لیزر در دو رژیم ترموالاستیک و فرسایش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شیراز- دانشجو

چکیده

یکی از روش‌های تولید امواج فراصوتی جهت کاربرد در آزمون‌های فراصوتی، فرود یک تپ لیزری کوتاه بر سطح نمونه است. شناسایی و ارزیابی سیگنالهای امواج تولید شده یکی از دغدغه‌های موجود در این زمینه است.در اثر این فرآیند موج فراصوتی در دو رژیم گوناگون ترموالاستیک (گسترش گرمایی) و فرسایش تولید می‌شود.در این مقاله ابتدا به شبیه‌سازی سیگنالهای موج فراصوتی در هر دو رژیم پرداخته و سپس سیگنالهای تولید شده در آزمونهای تجربی را با نتایج شبیه سازی مقایسه کرده‌ایم. همچنین با بررسی گستره بسامدی امواج فراصوتی دریافتی، درک بهتری از سیگنالهای بدست آمده بوجود آمد. با تغییر چگالی توان لیزر از گستره ترموالاستیک به گستره فرسایش، شکل سیگنال امواج فراصوتی طولی و عرضی تغییر می-کند. با بررسی طیف بسامد و توان سیگنالها تطابق خوبی بین نتایج شبیه سازی و تجربی بر روی سیگنالهای منتج شده از دو رژیم ترموالاستیک و فرسایشی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات