تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله روش متعارف برای تحلیل لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت ارائه شده است. در منطق با لرزه‌خیزی بالا باید مقاومت لرزه‌ای و شکل‌پذیری این سازه‌ها کنترل شود. از آنجا که ماهیت شکل‌پذیری که باعث رفتار مناسب سازه‌ها در زلزله می‌شود با آنچه که در خصوص رفتار مناسب تحت بارهای باد و موج که باعث خستگی می‌شوند، تفاوت دارد، درنتیجه کنترل رفتار قابل قبول در زلزله، برای مناطق با لرزه‌خیزی شدید و بسیار شدید، از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که تحریک زلزله از طرف زمین و شمع ها به سازه وارد می شود، شرایط خاک بستر در تقویت یا تشدید بار زلزله بسیار تاثیر دارد. در مدلسازی خاک در تحریک زلزله می توان به روش‌های مختلفی اثر خاک را بر سازه در نظر گرفت. تفاوت پاسخ سازه تحت تحریک زلزله با باد و موج در این است که معمولا در زلزله های شدید، خاک یا شمع دچار رفتار غیرخطی می شود ولی در موج شدید بعید است که خاک وارد محدود غیرخطی شود و معمولا اعضای فوقانی سازه بیشترین تنش را تحمل می کنند. آنچه در این مقاله ارائه می شود، کاربرد دینامیک سازه در تحلیل طیفی سازه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات