نویسنده = سعید ضیایی راد
تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم دیسک و پره همراه با نامیزانی در جرم و سختی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 73-84

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد


اثر الکتریسیته و مغناطیس بر انتشار موج در سیستم‏های نانوسازه-نانوسیال بر بستر ویسکو پاسترناک الکترومغناطیسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 119-156

سهیل اویسی؛ مهدی صالحی؛ اعظم قاسمی؛ سیدعلی افتخاری؛ سعید ضیائی راد


تأثیر حرارت و رطوبت بر انتشار امواج در نانوپوسته ‏های متحرک حامل نانوسیال مغناطیسی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 187-221

سهیل اویسی؛ مهدی صالحی؛ اعظم قاسمی؛ سیدعلی افتخاری؛ سعید ضیائی راد


بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد


بررسی دسته موتورهای هیدرولیکی از منظر نوع، کاربرد و روند توسعه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 3-21

رضا تیکنی؛ سعید ضیائی راد