دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-181 
7. پایش وضعیت چدن شکل پذیر با آنتروپی انتشار صوت حین بارگذاری کششی: گزارش پارامتر انرژی

صفحه 80-95

احمد قاسمی قلعه بهمن؛ سیدمرتضی حسینی؛ محمد آزادی؛ سید محمد جعفری


9. مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی