اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد مدعو، دانشگاه مریلند
استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fbnejadumbc.edu


baktiari@aut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید احمدیان

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

ahmadianiust.ac.ir

دکتر عبدالرضا اوحدی

استاد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

a_r_ohadiaut.ac.ir

دکتر محمد محجوب

استاد، دانشگاه تهران

mmahjoobut.ac.ir

دکتر داود یونسیان

استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

younesianiust.ac.ir

سیدمهدی زهرائی

استاد، دانشگاه تهران

mzahraiut.ac.ir

دکتر سعید شکرالهی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

s_shokrollahimut.ac.ir

علی اصغر جعفری

مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

ajafarikntu.ac.ir

مهدی بهزاد

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

m_behzadsharif.edu

رستم گل محمدی

بهداشت محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی همدان

golmohamadiumsha.ac.ir

محمدرضا الهامی

مهندسی مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

melhamiihu.ac.ir

مرتضی دردل

مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370629
dardelnit.ac.ir
0000-0002-5206-508X

h-index: 13  

منصور رفیعیان

مهندسی مکانیک دانشگاه یزد

rafeeyanyazd.ac.ir

اردشیر کرمی محمدی

مهندسی مکانیک دانشگاه شاهرود

akaramimshahroodut.ac.ir

عباس رهی

مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی

a_rahisbu.ac.ir

کمال الدین فرزانه

شرکت تحقیقات و مهندسی فرزانه

ka.farzanehgmail.com

مدیر مسئول

دکتر حمید مهدیقلی

آکوستیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

mehdisharif.edu
09123841896

دبیر تخصصی

دکتر فریناز فروزش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

fforouzeshdena.kntu.ac.ir

ویراستار ارشد

مهندس محمد اسدزاده

مهندسی مکانیک کارشناسی

mohammad.asadzadehgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه جعفری

فنآوری آطلاعات ویراستار

shahin_1354yahoo.com

دبیر اجرایی

حمید مهدیقلی

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

mehdisharif.ir