مجله علمی صوت و ارتعاش از سال 1391 توسط انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مجوز شماره 3/18/8036 مورخ 93/1/25 بصورت دو شماره در سال منتشر می شود. این مجله با انتشار مقاله های علمی، اعم از ترویجی، پژوهشی، و مروری در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی و مهندسی در حوزه های صوت، و ارتعاشات می پردازد.


نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی (آبان شمالی سابق)، ساختمان علامه طباطبایی، طبقة دوم شمالی، اتاق 306، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

              پست الکترونیک: jvs@isav.ir                                         تلفن: 81032323 021

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی ویراستار ادبی نشریه
شاپا چاپی
2383-1839
شاپا الکترونیکی
2345-623X

ابر واژگان