اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 178
تعداد پذیرش 90

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 51 %