اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 199
تعداد پذیرش 102

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 51 %