پیوندهای مفید

Acoustics in Practice: European journal of current topics in applied acoustics


European Acoustics Association, EAA


INCE-USA - Publications


Institute of Acoustics


International Commission on Acoustics, ICA


International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV


Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics (TAVA)


SOUND & VIBRATION


Sound and Vibration Community


انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران


سامانه نشریات علمی ایران


مجله انجمن آکوستیک امریکا


نشریه علمی پژوهشی "انجمن مهندسی صوتیات ایران"