دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 3-104 
اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور