دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 3-119 
‌‌‌‌ تأملی بر قدرت شفابخشی امواج

صفحه 104-119

محمود ابراهیمی؛ شکوه عطاری لر