ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک - دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 حکیم سبزواری

چکیده

مسائل مرتبط با ارتعاشات و بهبود عملکرد در شناورهای تندرو در سه سطح ارزیابی ارتعاشات، شناسایی منابع و کنترل ارتعاشات تقسیم­بندی می‌گردند. هر سه سطح اشاره شده، موضوع پژوهش بسیاری از محققان در سال­های اخیر بوده­اند. با این وجود نیاز به ارائه پژوهشی منسجم در این باب ضروری به‌نظر می­رسد. در این مقاله ارتعاشات در شناورهای تندرو در سه قالب اشاره شده بررسی می­گردد. بر این اساس سلامت افراد، ادوات و کیفیت عملکرد سه ملاک اصلی ارزیابی ارتعاشات خواهند بود. همچنین منابع ارتعاشات در دو سطح منابع داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می­گردند. در نهایت نیز چهار روش جهت کنترل ارتعاشات پیشنهاد می­شوند. این پژوهش به‌ویژه برای محققانی که به تازگی به این حوزه ورود می‌کنند، می‌تواند پایه‌ای مناسب برای مطالعات آتی ایشان باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] DeBord, F., et al., "Measurement and analysis of shipboard vibrations." Marine Technology and SNAME News, Vol.35, No.1, 1998, pp.1-9.
[2] Mohtasebi, S., et al., "Simulation of vibration for a diesel engine with biodiesel and diesel fuel blends using artificial neural networks", International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol.5, No.18, 2013, pp.2084-2090.
[3] مسلم نجفی، میلاد نورآبادی، "بررسی تاثیر ارتعاشات ناشی از حرکات شناورهای تندرو بر عملکرد و سلامتی انسان"، نشریهعلمیترویجیصوتوارتعاش، سال اول، شماره دوم، 1391.
[4] Griffin, M.J., "Handbook of human vibration", 2nd ed. London: Academic Press, 1996.
[5] International Organization for Standardization, ISO Standard 2631-1, “Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration-Part 1: General requirements”, 1997.
[6] Lekatompessy, D. R., et al., "Rubber as an effective vibration absorber of outboard engine at small traditional fishing boats from the human health and safety point of view." Journal of Engineering, Computers & Applied Sciences (JEAS), Vol.2, No.2, 2013, pp.7-12.
[7] International Standards Organization, ISO Standard 2954, “Requirements for instruments for
measuring machinery vibration.” 1974. 
[8] مهدی بهزاد، مسعود آسایش، سید ابوالفضل هاشمی، "اندازه­گیری ارتعاشات و تجزیه و تحلیل آن در یک شناور"، یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، جزیره کیش، انجمن مهندسی دریایی ایران، 1388.
 [9] Ramachandran, T., and Padmanaban, K., "Review on internal combustion engine vibration and mountings." International Journal of Engineering Sciences & Emerging Technologies, Vol.3, 2012, pp.63-73.
[10] علی مهرکیش،­" تحلیل و مدل­سازی حرارتی­-­ارتعاشی دسته­موتور فعال چند­محفظه­ای با قابلیت خنک­کاری "، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک، 1392.
[11] Germanischer Lloyd, “GL- Technology Ship Vibration”, Hamburg, Germany, 2001.
[12] Okamura, H., et al., "Experimental modal analysis for cylinder block-crankshaft substructure systems of six-cylinder in-line diesel engines", SAE Technical Paper (International Congress), 2001.
[13] Prakash, V., et al., "Parametric study of crankshaft natural frequencies", SAE Technical Paper (International Congress), 1994.
[14] Racca, R., Sr, "How to select power-train isolators for good performance and long service life". SAE Technical Paper (International Congress), 1982.
[15] Dicker, J.J., Pennock, G.R., and Shigley, J.E., "Theory of machines and mechanisms ", 3rd ed., 2003.
[16] محمد صادق غلامی،" مدل­سازی و بهینه­سازی دسته­موتور­های هیدرولیکی­"، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک، 1389.
[17] Kim, S., et al., "Slamming impact design loads on large high speed naval craft", in International conference on innovative approaches to further increase speed of fast marine vehicles, Saint-Petersburg, Russia, 2008.
[18] Thomas, G., et al., "The vibratory damping of high speed catamarans", MarineStructures, 2008, Vol.21, No.1, pp.1-21.
[19] Allen, D.P., et al., "A study of shock impacts and vibration dose values onboard highspeed marine craft". International Journal of Maritime Engineering, Vol.150, 2008, pp.1-10.
[20] زهره ادیبی­پور، نسیم آل علی، مصطفی جعفر­زاده خطیبانی، "بررسی ارتعاشات طولی ناشی از سیستم رانش"،اولینهمایشملیتوسعهپایداردریامحور، 1393.
[21] محمد حسین صادقی، محمد رضا خدمتی، امین نجفی،"مدل­سازی بارهای ضربه­ای انفجاری موثر بر عرشه­ی شناورها و تحلیل پاسخ محلی سازه­ای در مقابل آن­ها"، مهندسیمکانیک شریف، دوره 3-28، شماره 1، صفحه 47 - 56، 1389.
[22] Srinivasulu P., "Handbook of machine foundations", 4th ed., New Delhi: Tata McGraw- Hill Company Ltd, 1980.
[23] Pulkrabek, W.W., “Engineering fundamentals of the internal combustion engine”, 2nd ed., 2003.
[24] International Standards Organization, ISO Standard 2954, “Mechanical vibrations of machines with operating speeds from 10 to 200 Rev/Sec - basis for specifying evaluation standards.” 1974.