اثر بار جانبی ابزار با لبه‌های مارپیچ در فرایند فرزکاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة هوافضا دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 کارشناسی ارشد دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

امروزه فرایند فرزکاری به یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تولید مبدل شده است. از جمله شاخص‌های برتری‌ فرایند فرزکاری می‌توان به دقت بالا، هزینة کم، کاربرد آسان و قابلیت مناسب در تولید قطعاتی با شکل‌های متنوع و پیچیده اشاره کرد. یکی از نیازهای اساسی برای فرایند فرزکاری سرعت‌بالا پیش‌بینی نواحی برش پایدار است. در این مقاله، نخست با استفاده از آزمون‌های شیارتراشی ضرایب برشی برای آلیاژ آلومینیم Al-6061-T6 محاسبه می‌شود و پارامترهای مودال ابزار نیز با استفاده از تست مودال به‌دست می‌آید. سپس نتایج شبیه‌سازی اثر زاویة مارپیچ بر پایداری سیستم با استفاده از روش تحلیل المان محدود زمانی ارائه می‌شود. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی می‌توان اثر بار جانبی ابزار را در اندازة انشعاب هوپف[i] و حذف انشعاب فلیپ[ii]در فرایند فرزکاری مشخص کرد. در پایان، صحت نتایج شبیه‌سازی‌های انجام‌شده با استفاده از مدل‌های ارائه‌شده توسط مأخذ معتبر مورد تأیید قرار گرفته است.
[i]. Hopf or Poincaré–Andronov–Hopf bifurcation [ii]. Flip Bifurcation

کلیدواژه‌ها