اندازه‌گیری سرعت ارتعاش لحظه‌ای بلندگو با کنترل عملکرد درست آن با استفاده از ارتعاش‌سنج لیزری مبتنی بر اثر داپلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

فرشید صیدی پور؛ فاطمه رضائی


مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی عمیق و شبکه عصبی پیچشی در طبقه‌بندی عیوب جعبه‌دنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

آرمین فهندژ؛ عباس روحانی؛ مصطفی عابدی


پایش سلامتیِ مبتنی بر ارتعاش در تیرها با استفاده از روش‌های برازش منحنی، همبستگی و تعیین انحنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

محتشم خان احمدی؛ سید محمد میری؛ بهزاد دژکام؛ یاسر امیری؛ مرتضی خادمی کوهی