نویسنده = معصومه شفیعیان
تخمین زمان واخنش کلاس درس با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 150-161

سلمان نوری زه آب؛ معصومه شفیعیان


جاذب متخلخل صوتی با المان رزونانسی محلی تعبیه شده در آن

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 24-39

رضا برزگر پرائی؛ معصومه شفیعیان


تشخیص احساس ازسیگنال گفتار با استفاده از موجک بیونیک

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 71-83

رسول یوسفی نزاد؛ بابک حاجی باقر نایینی؛ معصومه شفیعیان