تشخیص احساس ازسیگنال گفتار با استفاده از موجک بیونیک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 سازمان صدا سیما

2 دانشگاه صداوسیما تهران-مدیر گروه ICT

3 دانشگاه صدا وسیما تهران-عضو هییت علمی گروه مهندسی صدا

چکیده

تشخیص احساس برای رایانه امری چالش‌برانگیز است. دلیل اصلی این موضوع نیز عدم توانایی رایانه در درک احساس کاربر است. هدف از این مقاله، طراحی یک سیستم تشخیص احساس از گفتار و ارائة روشی نوین جهت بهبود این سیستم است. تاکنون در این زمینه از ویژگی‌های متفاوتی استفاده شده است، اما هیچ یک عملاً به ارتباط بین دامنة صوت و حالت‌های احساسی نپرداخته‌اند. چون موجک بیونیک به این ارتباط بیشتر پرداخته است، به‌نظر می‌رسد بتواند در جداسازی حالت‌های مختلف احساسی کمک کند. برای این منظور، در این پژوهش از موجک بیونیک برای استخراج ویژگی از سیگنال‌های صوتی، در تشخیص خودکار احساسات از گفتار استفاده شده است. ساختارموجک بیونیک منطبق بر ساختار گوش انسان است و چون انسان درک خوبی از احساسات گفتار دارد، می‌توان انتظار داشت که استفاده از موجک بیونیک برای تشخیص خودکار احساسات از گفتار مفید باشد. ساختار پیشنهادی روی پایگاه داده‌های برلین و دادگان گفتار احساسی فارسی ارزیابی شده است، که این دادگان شامل عبارات و جملاتی کوتاه و بیانگر احساسات منفی ترس، خشم، ناراحتی و حالت طبیعی و جز این‌ها هستند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در مقایسه با سیستم‌های تشخیص خودکار احساسات از گفتار موجود ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] France, D. J., et al. “Acoustical properties of speech as indicators of depression and suicidal risk.” Proc. IEEE, Trans.Biomedical Eng, vol. 47(7), 2007, pp. 829-837.
[2] Pao, T., C. Wang. “A study on the search of the most discriminative speech features in the speaker dependent speech emotion recognition.” Proc. IEEE Fifth Int. Sym. Parallel Architectures, Algoritm and Programming, 2012, pp. 157-162.
[3] Chandaka, S., A. Chatterjee, S. Munshi. “Support vector machines employing cross-correlation for emotional speech recognition.” Measurment, vol. 42, 2009, pp. 611-618.
[4] Hubner, D., B. Velasenko. “The performance of the speaking rate parameter in emotion recognition from speech”, Proc. IEEE Int. Conf. Multimedia and Expo Workshops, 2012, pp. 296-301.
[5] Esmaileyan, Z., H. Marvi. “A Database for Automatic Persian Speech Emotion Recognition: Collection, Processing and Evaluation.” IJE Trans. A: Basics, Vol. 27, No. 1, 2014, pp. 79 -90.
[6] Breazeal, C., L. Aryananda. “Recognition of affective communicative intent in robot directed speech.” Autonomous Robots, vol. 2, 2002, pp. 83-104.
[7] New, T., S. Foo, D. Silva. “Speech Emotion Recognition using hidden Markov model.” speech communication, vol. 41, 2003, pp.603-623.
[8] Slaney, M., G. McRoberts. “Babyears: a recognition system for affective vocalizations.” speech communication, vol. 39, 2003, pp. 367–384.
[9] Burkhardt, F., et al, “A Database of German Emotional Speech.” in Proceedings of the interspeech, Lissabon, Portugal, 2005, pp.1517-1520.
[10] Keshtiari, N., M. Kuhlmann, M. Eslami, G. Klann-Delius. “Recognizing emotional speech in Persian: A validated database of Persian emotional speech (Persian ESD).” 2014.
[11] Albornoz, E., et al. “Spoken Emotion recognition using hierarchical classifier.” Computer speech and Language, 2011, pp. 556–570.
[12] Yang, B., M. Lugger. “Emotion recognition from speech signals using new harmony features.” signal processing 90, 2010, pp.1415-1423.
[13] Bitouk, D., et al. “class level spectral features for emotion recognition.” speech communication, vol. 52, 2010, pp.613-625.
[14] Hassan, A., R. Damper. “Classification of emotional speech using 3DEC hierarchical classifier.” speech communication 54, 2012, pp. 903-916.
[15] Hubner, D., et al. “The Performance of The Speaking Rate Parameter in emotion recognition from speech.” IEEE, International conference on Multimedia and Expo Workshops, 2012.
[16] Gaurav, M. “Performance Analysis of spectral and prosodic features and their fusion for emotion recognition in speech.” IEEE. SLT, 2008.
[17] Yao, J., Y. Zhang. “Bionic Wavelet Transform: A New Time-Frequency Method Based on an Auditory Model.” Proc. IEEE, Trans.Biomedical Eng, vol. 48(8), 2001, pp. 856-863.
[18] Chen, F., Zhang. “A new implementation of discrete bionic wavelet transform: Adaptive tiling.” Digit. Signal Process. vol. 16, issue 3, 2006, pp. 233-246.
[19] Ntalampiars, S., N. Fakotakis.  “Modeling the temporal evolution of acoustic parameters for speech emotion recognition.” IEEE Trans. on Affective Computing, Vol. 3, No. 1, 2012, pp. 116-125.