دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 3-60 
سیستم محرک تسمه‏ ای مصرف‏ کننده‏ های جانبی موتور

صفحه 27-34

بهروز مشهدی؛ علی نصیری طوسی؛ احسان ذاکری هرندی


ویبروآکوستوگرافی فناوری نوین تصویربرداری بر مبنای فراصوت

صفحه 40-47

فیروز بختیاری نژاد؛ امیر عبدالله؛ وحید فرتاش وند؛ رضوان عابدینی