فرکانس‏ های تشدید ظاهری در دیسک‏ های دوار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن مودهای قطری در یک مدل ساده‏شده یک دیسک دوار، پاسخ آن به تحریک هارمونیک غیردوار مورد بررسی قرار می‏گیرد. نشان داده خواهد شد که فرکانس‏های تشدید دیسک در حالت‏های ثابت و دوار متفاوت می‏باشد. همچنین، فرکانس‏های دیسک دوار در یک مرجع ساکن متشکل از سه مؤلفه خواهد بود که این مقادیر با نتایج حاصل از بررسی‏های تجربی ارائه‏شده، مورد تأیید قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها