مطالعة ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته‌موتورها در بهبود عملکرد خودرو

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه مهندسی مکانیک دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اصولاً ویژگی‌هایی چون راحتی سرنشین، پایداری و کیفیت رانندگی از جمله شاخص‌های اساسی و مهم در عملکرد هر وسیلة نقلیه محسوب می‌شوند. به‌همین دلیل، موضوعات مرتبط با دانش ارتعاشات مکانیکی و دینامیک خودرو از جمله مباحث مورد اهمیت در صنعت طراحی و ساخت خودرو به‌شمار می‌روند. به‌طور کلی دو منبع عمدة تحریک که سبب پیدایش ارتعاشات نامطلوب می‌شوند، عبارت‌اند از نامیزانی[i] موتور و تحریک ناشی از ناهمواری‌های جاده؛ تحریک‌هایی که مستقیماً به بدنة خودرو وارد و از طریق دسته‌موتورها[ii] به خط انتقال قدرت منتقل می‌شوند. با توجه به اینکه منبع تولید قدرت، خود از جمله منابع تولید نوسانات و ارتعاشات است و می‌تواند سبب ایجاد خلل در عملکرد خودرو شود، تاکنون تحقیقات گسترده‌ای جهت بررسی دلائل بروز ارتعاشات موتور و روش‌های کاهش آن انجام شده است. این در حالی است که همچنان حوزه‌های بررسی‌نشدة فراوانی در موضوع مدلسازی و جداسازی[iii] ارتعاشات وجود دارد. این مقاله برآمده از تحقیقات انجام‌شده پیرامون مبحث مهمی چون ارتعاشات موتور و روش‌های مهار و کنترل آن است. در این مقاله مطالعات انجام‌شده در زمینة مدلسازی دسته‌موتور و ارتعاشات آن مرور و خلأ تحقیقاتی موجود جهت مطالعات آتی بیان شده است. همچنین با پژوهش در مدلسازی‌های انجام‌شده در مسیر مدلسازی ارتعاشی، ضمن بررسی مسیر توسعة مدلسازی در دسته‌موتورهای ارتجاعی[iv]، هیدرولیکی[v]، شبه‌فعال[vi] و فعال[vii]، الگوریتم مدلسازی دسته‌موتور نیز ارائه شده است.[i]. unbalancing


[ii]. engine mounts


[iii]. isolation


[iv]. elastomeric mount


[v]. hydraulic engine mount


[vi]. semi-active engine mount


[vii]. active engine mount

کلیدواژه‌ها