شبیه سازی عبور خودروی شنی‌دار از موانع

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

چکیده

از جمله قابلیت‌های مهم خودروهای شنی‌دار، توانایی عبور آنها از ناهمواری‌هاست. گودال‌ها و دیوارهای عمودی در مقابل حرکت، نمونه‌ای از ناهمواری‌های رایج در برابر این نوع خودروها هستند که می‌توانند به‌طور قابل‌ توجهی حرکت خودرو را تحت تأثیر قرار دهند و مانع از ادامة حرکت شوند. صحت‌سنجی این قابلیت پس از یافتن یک مدل نظری جهت تحلیل و هزینة زیاد ناشی از آزمایش روی این نوع خودروها، لزوم شبیه‌سازی نرم‌افزاری را دوچندان می‌کند. در این مقاله برای صحت‌سنجی از نرم‌افزار ادامز استفاده شده است، اما با توجه به تعداد زیاد قطعات، قیود و تماس بین آنها، استفاده از محیط عمومی این نرم‌افزار به شیوه‌های رایج عملاً نا‌ممکن است. این تحقیق با شیوه‌ای نوین با کدنویسی در این نرم‌افزار، بر این مشکل فائق آمده است. شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی حرکت یک خودروی‌ شنی‌دار حین عبور از گودال و دیوار عمودی و پیش‌بینی قابلیت عبور آن از جمله دستاوردهای این مقاله است که اطلاعات وسیعی از رفتار تک‌تک قطعات حین عبور از این موانع و نیروهای وارده به آنها در مقابل طراحان این نوع خودرو قرار خواهد داد. مقایسة نتایج این مقاله با نرم‌افزار ادامز صحت روش ارائه‌شده را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Shabana, A. A., Computational Dynamics, Third Edition, John Wiley & Sons, 2010.
[2] Adams Tracked Vehicle (ATV) Solution, http://www.mscsoftware.com (accessed August 30, 2016).
[3] Yin, H. B., P. L. Shao. “Dynamic performance simulation of a tracked vehicle with ADAMS tracked vehicle toolkit software”. In Systems Modeling and Simulation: Theory and Applications, 2005, pp. 553-558.
[4] مهدیان، ا. تئوری عملکرد تانک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، اسناد داخلی.
[5] Wang, Z. Y., S. J. Liu, L. Li. “Crawling Feasibility Simulation Study on Tracked vehicle for Deep Ocean Mining.” Acta Simulata Systematica Sinica, 4, April 2004, pp. 644–646.
[6] Rajabi, A. H., A. H. Soltanzadeh, A. Alizadeh, G. Eftekhari. “Prediction of obstacle climbing capability for tracked vehicles.” IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics, November 2011, pp. 128-133.
[7] Madsen, J., T. Heyn, D. Negrut. “Methods for Tracked Vehicle System Modeling and Simulation. University of Wisconsin”, http://www.sbel.wisc.edu/documents/TR-2010-01.pdf (accessed August 30, 2016).
[8] Matej, J. “Tracked mechanism simulation of mobile machine in MSC. ADAMS/View”. Res. Agr. Eng, 56(1), 2010, pp. 1-7.
[9] Zhou, Y., X. Wang. “Obstacle performance simulation of tracked vehicles based on the ADAMS/ATV”. International Conference on Transportation, Mechanical, and Electrical Engineering (TMEE), December 2011, pp. 783-786.
[10] کلاهدوزان، ع.، ابراهیمی، س.، ا. مهدیان. "شبیه‌سازی و تحلیل ارتعاشی خودروی‌شنی‌دار هنگام عبور از مانع با نرم‌افزار ادامز"، پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، 1394.
[11] Banerjee, S., V. Balamurugan, R. Krishnakumar. “Ride dynamics mathematical model for a single station representation of tracked vehicle.” Journal of Terramechanics, 53, 2014, pp. 47-58.