عیب یابی بلبرینگ توسط آنالیز سیگنال های ارتعاشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 بدون سمت

چکیده

طی دهة گذشته، پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینة تشخیص عیوب انجام شده است. پژوهشگران در رشته‌هایی چون پزشکی، مهندسی، علوم تجربی، تجارت و اقتصاد، روش‌های متنوعی را برای تشخیص عیب (خرابی) یا شرایط غیرعادی، شناسایی دقیق یا جداسازی اجزای معیوب و تصمیم‌گیری دربارة اثر بالقوه اجزای خراب یا در حال خرابی ایجاد کرده‌اند. استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات نظیر برنامه‌های پایش وضعیت با روش آنالیز ارتعاشات اطلاعات گسترده‌ا‌ی در مورد عملکرد ماشین‌آلات در اختیار مهندسان قرار می‌دهد که آنها را در برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و بهینه‌سازی یاری می‌دهد. در این مقاله، روشی مطمئن مبتنی بر تحلیل سیگنال ارتعاشی برای عیب‌یابی بلبرینگ ارائه شده است. بلبرینگ مورد بررسی، بلبرینگ آلترناتور تراکتور مسی فرگوسن 285 می‌باشد. برای این منظور، سیگنال‌های ارتعاشی در حوزة زمان از بلبرینگ، در دو حالت سالم و معیوب (عیب ساچمه) گرفته و بسامدهای اصلی بر طیف ارتعاشی حالت سالم و معیوب مشخص شد. دامنة ارتعاشی بسامدهای اصلی در حالت معیوب به‌دلیل وجود خرابی در بلبرینگ نسبت به حالت سالم افزایش یافته است. با این افزایش دامنه می‌توان معیوب‌بودن بلبرینگ را نتیجه گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] جوادیان، رسول. پایش وضعیت در ارتقای بهره­وری ماشین‌آلات، تهران: پژوهشکدة حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، 1390.
[2] آقامیرزایی، اعظم. مبانی تکنولوژی بیرینگ، 1387.
[3] Sobel, Dava. “Novel antifriction device that Harrison developed for H-3 survives to the present day caged ball bearings.ˮ Longitude. London, Fourth Estate, 1995.
[4] Khiripet, Noppadon. “An Architecture for Intelligent Time Series Prediction with Causal Information.ˮ Ph.D thesis, Georgia Institue of Technology, 2001.
[5] Tandon, Choudhury. “A review of vibration and acoustic measurement methods for the detection of defects in rolling element bearings.ˮ Tribology Int. 32 (1999), pp. 469–480.
[6] Zarei, Jafar. “Induction motors bearing fault detection using pattern recognition techniques.ˮ Expert Systems with Applications, Vol. 39, (2012), pp. 68-73
[7] رمضانی، سعید، مصطفی یوسفی، محسن طاهری. تشخیص و پیش‌بینی هوشمند عیوب برای سیستم‌های هوشمند، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1390.
[8] Harris, Kotzalas. “Fatigue failure progression in ball bearing.” Triboligy, No. 2, (2001), pp. 238-242.