بررسی تجربی و نظری رفتار اکوستیکی انژکتور چرخشی مورد استفاده در موتورهای راکتی سوخت مایع

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو رشته مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله انژکتور چرخشی هم‌محور دارای حفره (انژکتور حفره‌پشتی) به‌منظور جلوگیری از وقوع ناپایداری‌های فرکانس بالا در موتورهای راکتی سوخت مایع بررسی می‌شود. برای بررسی و تحلیل تأثیر انژکتور حفره‌پشتی به‌عنوان یک جاذب اکوستیکی، این انژکتور به‌صورت یک رزوناتور یک‌چهارم موجی ملاحظه شده است. همچنین حجم و شکل حفرة هوای انژکتور چرخشی بررسی شده است. از جمله نتایج رویکردهای تحلیلی و آزمایشی، تنظیم دقیق انژکتور حفره‌پشتی با مودهای ناپایدار محفظة احتراق است تا بتواند به‌عنوان جاذب عمل ‌کند. همچنین بازده میرایی با اندازه‌گیری تجربی نرخ میرایی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از انژکتورهای مدل، دامنة قله را در فرکانس‌های ناپایدار محفظه بدون انژکتور کاهش می‌دهند. همچنین موقعیت شعاعی انژکتورهای مدل در صفحة انژکتور اندازه‌گیری و مشخص شد که در بازده میرایی بسیار مؤثر است. اگر انژکتور در مرکز صفحة انژکتور نصب شود، به‌سختی مودهای مماسی خالص و ترکیب آنها را میرا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات