قابلیت آنالیز ارتعاشات برای شناسایی خرابی چرخ‌دنده‌های آسیا مطالعه موردی در کارخانة فرآوری مجتمع معدنی صنعتی گل‌گهر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه صنعتی سیرجان

3 مجتمع معدنی صنعتی گل گهر سیرجان

چکیده

در این مقاله نتایج پژوهشی در رابطه با کاربرد روش ارتعاش‌سنجی از مجموعه روش‌های پایش ‌وضعیت در پیش‌بینی عیوب محتمل در آسیای نیمه‌خودشکن مطرح شده است. در واقع، در این مقاله از روش مذکور به‌طور خاص برای عیب‌یابی چرخ‌دنده‌های سیستم محرکه تجهیز استفاده شده است. داده‌برداری‌های انجام‌شده در حوزة زمان است که با استفاده از تبدیل فوریة سریع به حوزة فرکانس منتقل شده است. با مطالعة نتایج در حوزة فرکانس مشخص شد که فرکانس‌های ظاهرشده به هارمونیک‌های اجزای مختلف از جمله الکتروموتور، چرخ‌دنده‌ها و یاتاقان‌ها مربوط می‌شود. با تفسیر نمودارهای روند دامنة ارتعاشات به‌همراه تفسیر طیف فرکانس‌ها، وجود سایش در یکی از دنده‌ها پیش‌بینی شده و به‌دنبال آن، بازرسی عینی این پیش‌بینی را تأیید نمود. با توجه به شدت سایش، برای جلوگیری از صدمه‌دیدن سایر اجزا، دندة معیوب تعویض گردید. با این‌وجود، بعد از تعویض دندة معیوب، داده‌برداری‌های ارتعاشی وجود نقص دیگری را در سیستم پیش‌بینی نمود که با نوع قبلی متفاوت بود. با تفسیر اطلاعات به‌دست آمده، عدم نصب صحیح و همچنین عدم سازگاری دندة جدید با دندة مقابل به‌عنوان دلائل احتمالی وجود مشکل معرفی گردید. در ادامه، با رفع مشکلات نصب، روند دامنه و همچنین طیف فرکانس‌ها به وضعیت طبیعی نزدیک گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات