تأثیر تغییرات فرکانس بر ارتعاشات دیافراگم میکروپمپ الکترومغناطیسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد /دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 انشجوی کارشناسی ارشد /دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در سیستم‌های میکروفلوئیدی، میکروپمپ‌ها نقش اصلی انتقال مواد را برعهده دارند. نحوة حرکت و ارتعاش دیافراگم از مهمترین پارامترهای مؤثر در بازده میکروپمپ است. کنترل حرکت دیافراگم موجب کنترل حرکت مایع می‌شود. در این مقاله رفتار این المان شبیه‌سازی شده است. میکروپمپ مورد بررسی یک سیستم مکانیکی است که در آن نیروی الکترومغناطیسی موجب حرکت ارتعاشی دیافراگم می‌شود. تغییرات جریان عبوری از سیم‌پیچ، نیروی مغناطیسی متغیر را به جریان مایع تبدیل می‌کند. در این میان نحوة تأثیر فرکانس بر ارتعاشات دیافراگم و در نتیجه بر میزان انتقال مایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله اثر این پارامتر بر بازده سیستم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات