بالانس دینامیکی یک محور انعطاف پذیر به روش های مودال N+2 صفحه ای و ضرایب تاثیر به شیوه اجزا محدود( مقاله بازنگری شده)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب- شرکت مهندسی توربین جنوب- تعمیرات توربین آغاجاری

2 دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

چکیده

در این تحقیق فرآیند بالانس دینامیکی یک محور انعطاف پذیر به کمک کاربرد همزمان روش مودال N+2 صفحه ای، ضرایب تاثیر و اجزای محدود تشریح شده است. محور مورد نظر یک محور طویل بوده که با سرعت بالا ( 8000 دور بر دقیقه ) می چرخد و فرض صلب بودن در آن معتبر نیست. پس از ایجاد مدل اجزای محدود محور و با فرض وجود اثر جاذبه و نیروهای اینرسی منتجه از سرعت دورانی بالا، نامیزانی در آن ایجاد می گردد. اثر کیفی نامیزانی به صورت یک تابع ریاضی تعریف و به صورت کمی بیان شده است. سپس با استفاده از نرم افزار اجزا محدود تحلیل های کوپله سازه ای و مودال انجام می شود تا سرعت های دورانی بحرانی، نیروهای تکیه گاهی و حداکثر دامنه های ارتعاشی محورتعیین شوند. سپس عمل بالانس دینامیکی به شیوه ی اجزا محدود و با روش مودال N+2 صفحه ای مبتنی بر سعی و خطا همراه با تعیین یک تابع هدف جهت انتخاب بهینه ترین حالت و روش محاسباتی ضرایب تاثیر جهت مقایسه و صحت سنجی انجام می پذیرد. نتایج نشان می دهند که با استفاده از روش های مذکور می توان تغییر شکل های ارتعاشی را کنترل کرده، نیروهای تکیه گاهی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ورود به وضعیت ناپایداری را تا سرعت های دورانی بالاتر از سرعت کارکرد محور به تعویق انداخت و اثرات مخرب انعطاف پذیری محور را از محدوده ی سرعت کارکرد دور کرد.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات