دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
2. کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای

صفحه 5-14

سید مهدی زهرائی؛ امیر فرج اللهی راد


3. ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای

صفحه 15-26

انوشیروان فرشیدیان فر؛ امین ثقفی


5. ارتعاش سنج لیزر داپلر

صفحه 35-38

راضیه قبادی؛ بیژن غفاری