اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد مدعو، دانشگاه مریلند
استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fbnejadumbc.edu


baktiari@aut.ac.ir