اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد مدعو، دانشگاه مریلند
استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

bakhtifxpgcc.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالرضا اوحدی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

a_r_ohadiaut.ac.ir

دکتر محمد محجوب

استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

mmahjoobut.ac.ir

دکتر داود یونسیان

استاد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

younesianiust.ac.ir

دکتر سیدمهدی زهرائی

استاد، دانشکده عمران دانشگاه تهران

mzahraiut.ac.ir

دکتر سعید شکرالهی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

s_shokrollahimut.ac.ir

دکتر علی اصغر جعفری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

ajafarikntu.ac.ir

دکتر مهدی بهزاد

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

m_behzadsharif.edu

رستم گل محمدی

بهداشت محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی همدان

golmohamadiumsha.ac.ir

محمدرضا الهامی

مهندسی مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mrelhami.63gmail.com

مرتضی دردل

مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370629
dardelnit.ac.ir
0000-0002-5206-508X

h-index: 13  

منصور رفیعیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/mrafeeyan
rafeeyanyazd.ac.ir
+989133144812

اردشیر کرمی محمدی

مهندسی مکانیک دانشگاه شاهرود

akaramimshahroodut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حمید مهدیقلی

آکوستیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

mehdisharif.edu
09123841896

دبیر تخصصی

دکتر فریناز فروزش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

fforouzeshdena.kntu.ac.ir

ویراستار ارشد

مهندس محمد اسدزاده

مهندسی مکانیک کارشناسی

mohammad.asadzadehgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه جعفری

فنآوری آطلاعات ویراستار

shahin_1354yahoo.com

دبیر اجرایی

حمید مهدیقلی

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

mehdisharif.ir