مصاحبه با آقای مهندس وکیلی

متن کامل مصاحبه با آقای مهندس وکیلی:

http://jvs.isav.ir/article_30987_057e1653a4e4b65695891d145717351b.pdf