ارزیابی شرایط آکوستیکی کلاس‌های درس با روش ارزیابی پس از بهره‌برداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

چکیده

فضاهای آموزشی نقش اساسی در رشد و تعالی سرمایه‌های انسانی یک کشور دارند؛ از این‌رو شناخت و بررسی کیفیت این فضاها بسیار حائز اهمیت است. سنجش کیفیت این فضاها مستلزم توجه جدی به مرحله‌ی ارزیابی به عنوان جزئی مهم از فرایند طراحی و بهره­برداری ساختمان‌ها است. ارزیابی پس از بهره‌برداری[i]، فرایند ارزیابی ساختمان‌ها با شیوه‌ای نظام‌مند و دقیق است و زمانی انجام می‌شود که مدتی از ساخت و بهره‌برداری ساختمان‌ها گذشته است. زمینه‌های مختلف عملکرد یک ساختمان می‌توانند از موضوعات مورد بررسی در ارزیابی پس از بهره‌برداری باشند. کیفیت محیط داخلی دربرگیرنده چهار عامل کیفیت نور، دما، صوت و هوا است. در این پژوهش، به‌منظور ارزیابی کیفیت محیط داخلی کلاس‌های آموزشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ابتدا نظر کاربران در مورد کیفیت این فضاها از طریق نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفت. طبق نتایج پرسشنامه، بیشترین میزان نارضایتی کاربران مربوط به کیفیت آکوستیکی محیط بود. در مرحله بعد برای بررسی درستی این نتیجه، نوفه زمینه با استفاده از دستگاه صدا‌سنج اندازه‌گیری شد. نتیجه حاصل از ارزیابی، نظر کاربران مبنی بر پایین بودن کیفیت آکوستیکی محیط را تأیید می‌کرد. نتیجه ارزیابی این ساختمان به عنوان نمونه‌ای از ساختمان‌های آموزشی رایج در ایران، بیانگر احتمال وجود مشکلات جدی در این زمینه و اهمیت پرداختن به پژوهش‌های بیشتر برای رفع مشکلات موجود است.[i]. Post Occupancy Evaluation (POE)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Preiser WF, Vischer JC. "The evolution of building performance evaluation: An introduction", Assessing building performance, Routledge, 2006.
[2] Mumovic, Dejan, and Mat Santamouris, eds." A Handbook of Sustainable Building Design and Engineering: An Integrated Approach to Energy, Health and Operational Performance". Routledge, 2013.
[3] Preiser, Wolfgang FE. "The evolution of post-occupancy evaluation: Toward building performance and universal design evaluation." Learning from our buildings a state-of-the practice summary of post-occupancy evaluation, 2001, pp.9-22.
[4] Tookaloo, Ardavan, and Ryan Smith. "Post occupancy evaluation in higher education." Procedia engineering, Vol.118, 2015, pp.515-521.
[5] Imms, Wesley, Benjamin Cleveland, and Kenn Fisher, eds. "Evaluating learning environments: Snapshots of emerging issues, methods and knowledge", Springer, 2016.
[6] Galatioto, Alessandra, Giuliana Leone, Daniele Milone, Salvatore Pitruzzella, and Vincenzo Franzitta"Indoor environmental quality survey: a brief comparison between different post occupancy evaluation methods." Advanced Materials Research, Vol. 864, 2014, pp.1148-152. Trans Tech Publications.
[7] Mihai, Toderaşc, and Vlad Iordache. "Determining the indoor environment quality for an educational building." Energy Procedia, Vol.85, 2016, pp.566-574.
[8] سهرابی‌کیا، زینب، محمد جعفر هدایتی، "بررسی شرایط اکوستیکی کلاس‌های درسی با استفاده از نرم‌افزار ادئون (مطالعه موردی)"، صوت و ارتعاش ، س. ۴، ش. ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴.
[9] CLASSROOM ACOUSTICS AND ANSI STANDARD S12.60.  28 September 2016; Available from: https://www.armstrongceilings.com/commercial/en-us/articles/classroom-acoustics-ansi-standard.html
[10] Jensen, K. L., E. Arens, and L. Zagreus. "Acoustical quality in office workstations, as assessed by occupant surveys: 2.11-1." Indoor Air Supplement, VOL.15, 2005, p.127.
[11] National Research Council. “Review and assessment of the health and productivity benefits of green schools: An interim report”, National Academies Press, 2006.
[12] عایق‌بندی و تنظیم صدا - مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران. دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، 1396
[13] American National Standard Acoustical Performance Criteria, Design Requirements, and Guidelines for Schools, Part 1: Permanent Schools, ANSI/ASA, ANSI/ASA S12.60-2010/Part 1. 2010.
[14] Yang, Z., B. Becerik-Gerber, and L. Mino, “A study on student perceptions of higher education classrooms: Impact of classroom attributes on student satisfaction and performance”, Building and Environment, Vol.70, 2013, pp.171-188.
[15]      Abdelouahab, B., et al., “Evaluation of the Acoustic Performance of Classrooms in Algerian Teaching Schools”, International Journal of Civil, Architectural, Structural and Construction Engineering, Vol.7, No.11, 2013.
[16] Blyth, Alastair, Anthony Gilby, and Mel Barlex. "Guide to post occupancy evaluation." Higher Education Funding Council for England (HEFCE). Retrieved February, Vol.13, 2006, p.2011.
[17] ISO, E., 3382-1, 2009, “Acoustics—Measurement of Room Acoustic Parameters—Part 1: Performance Spaces”, International Organization for Standardization, Brussels, Belgium, 2009.
[18] ISO, I. "3382-Acoustics–Measurement of room acoustic parameters." International Organization for Standardization, 2009.
[19] Level Meters-Part, Electroacoustics-Sound.1: Specifications, International Standard IEC 61672-1: 2013. Tech. Rep, 2013.