پایش سلامتیِ مبتنی بر ارتعاش در تیرها با استفاده از روش‌های برازش منحنی، همبستگی و تعیین انحنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

3 گروه ریاضی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

4 گروه مکانیک و هوافضا، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پایش سلامت و تشخیص آسیب در سازه‌ها برای حفظ امنیت و سلامت افراد و همچنین، مقابله با خسارت‌های اقتصادی حائز اهمیت است. این مقاله برپایه مقایسه اطلاعات اولیه و ثانویه مودال، شامل بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی به پایش سلامت و تشخیص آسیب در عضو سازه‌ای تیر پرداخته است. تأثیر آسیب به‌صورت اختلاف بین مقادیر اولیه و ثانویه بسامد و همچنین، اختلاف بین ضرایب برازشی منحنی‌های چندجمله‌ای مشاهده گردید. نیز، ضریب همبستگی پیرسون بین شکل‌های اولیه و ثانویه مود، مقداری غیر از 1 و 1- محاسبه شد که نشان‌دهنده تأثیر آسیب بر جابه‌جایی نسبی درجات آزادی است. بااین‌حال نمی‌توان موقعیت‌های آسیب را با روش‌های برازش منحنی، همبستگی و همچنین، مقایسه بسامد‌های طبیعی شناسایی کرد؛ بنابراین، مقایسه شکل‌های اولیه و ثانویه مودهای ارتعاشی برمبنای تعیین شاخص انحنای مرکزی انجام شد. نشان داده شد که اختلاف بین نمودارهای اولیه و ثانویه شاخص انحنا به‌صورت شکستگی‌های ایجاد شده در موقعیت‌های آسیب و در نمودار شاخص انحنای وضعیت ثانویه رخ می‌دهد و به‌این‌ترتیب، مکان‌های آسیب‌دیده قابل‌شناسایی است.


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vibration-Based Health Monitoring in Beams Using Curve Fitting, Correlation, and Curvature Determination Methods

نویسندگان [English]

 • Mohtasham Khanahmadi 1
 • Seyed Mohammad Miri 2
 • Behzad Dezhkam 2
 • Yaser Amiri 3
 • Morteza Khademi-Kouhi 4
1 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Velayat University, Iranshahr, Iran
3 Department of Mathematics, Velayat University, Iranshahr, Iran
4 Department of Aerospace and Mechanics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Health monitoring and damage detection in structures is important for maintaining the safety and health of individuals as well as for dealing with economic losses. This article compares primary and secondary modal information, including the frequency values and vibration mode shapes, for health monitoring and damage detection in beams. The impact of the damage is observed as a difference between primary and secondary frequency values, as well as a difference between the coefficients of the polynomial curves. Also, the Pearson's Correlation Coefficient (PCC) between the primary and secondary modes is calculated as values other than 1 and -1 that indicate the impact of damage on the relative displacement of degrees of freedom. However, damage locations cannot be identified by curve fitting, correlation, and comparison of natural frequencies; thus, comparison of primary and secondary shapes of vibration modes was made based on determination of central curvature. It was shown that the difference between the primary and secondary curvature graphs occurs as fractures created in damaged positions and in the curvature graph of the secondary situation; hence, the damaged locations are identifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Monitoring"
 • Damage Detection"
 • Vibration Mode Shape"
 • Pearson&rsquo
 • s Correlation Coefficient"
 • "
 • Curvature"
[1] Farrar, Charles R., Scott W. Doebling, and David A. Nix, "Vibration–based structural damage identification", Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2001, Vol.359, no.1778, pp.131-149.
[2] Montalvao, Diogo, Nuno Manuel Mendes Maia, and António Manuel Relógio Ribeiro, "A review of vibration-based structural health monitoring with special emphasis on composite materials", Shock and vibration digest, 2006, Vol.38, no.4, pp.295-324.
[3] Chatterjee, Animesh. "Structural damage assessment in a cantilever beam with a breathing crack using higher order frequency response functions", Journal of Sound and Vibration, 2010, Vol.329, no.16, pp.3325-3334.
[4] Majumdar, Aditi, Dipak Kumar Maiti, and Damodar Maity, "Damage assessment of truss structures from changes in natural frequencies using ant colony optimization", Applied mathematics and computation, 2012, Vol.218, no.19, pp.9759-9772.
[5] Rezaifar, Omid, and Mohammadi Mr Doost, "Damage detection of axially loaded beam: A frequency-based method", 2016, pp.165-172.
[6] Talebsafa, Pourya, Omid Rezaifar, and Hosein Naderpour, "Dynamic parameters identification of 3D sandwich wall panels from phase-based video measurement via smartphones camera", Engineering Structures, 2023, Vol.293, p.116653.
[7] Yazdanpanah1a, O., and S. M. Seyedpoor, "A new damage detection indicator for beams based on mode shape data", Structural Engineering and Mechanics, 2015, Vol.53, no.4, pp.725-744.
[8] Abbasnia, Reza, Borhan Mirzaei, and Seyedmohamadmahdi Yousefbeik, "A two-step method composed of wavelet transform and model updating method for multiple damage diagnosis in beams", Journal of Vibroengineering, 2016, Vol.18, no.3, pp.1497-1513.
[9] Cao, Maosen, Maciej Radzieński, Wei Xu, and Wiesław Ostachowicz, "Identification of multiple damage in beams based on robust curvature mode shapes", Mechanical Systems and Signal Processing, 2014, Vol.46, no.2, pp.468-480.
[10] Pooya, Seyed Majid Hosseini, and Ali Massumi, "A novel and efficient method for damage detection in beam-like structures solely based on damaged structure data and using mode shape curvature estimation", Applied mathematical modelling, 2021, Vol.91, pp.670-694.
[11] Gomes, Guilherme Ferreira, and Rafael Simões Giovani, "An efficient two-step damage identification method using sunflower optimization algorithm and mode shape curvature (MSDBI–SFO)", Engineering with Computers, 2022, Vol.38, no.2, pp.1711-1730.
[12] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Pouraminian, Hamid Mohammady Garfamy, and B. Dezhkam, "Damage Detection and Identification in a Column under the Effect of Axial Load Using Modal Properties and Mode Shape-based Detection Index", Sharif Journal of Civil Engineering, 2023, Vol.38, no.4.2, pp.53-62.
[13] Khanahmadi, Mohtasham, and Masoud Khalighi, "Interfacial Debonding Detection in Concrete-Filled Steel Tubular (CFST) Columns with Modal Curvature-Based Irregularity Detection Indices", International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2023, p.2450148.
[14] Beheshti Aval, Seyed Bahram, Vahid Ahmadian, Mohammad Maldar, and Ehsan Darvishan, "Damage detection of structures using signal processing and artificial neural networks", Advances in Structural Engineering, 2020, Vol.23, no.5, pp.884-897.
[15] Farhang, Seyyed Hamed, Omid Rezaifar, Mohammad Kazem Sharbatdar, and Alireza Ahmady Fard, "Evaluation of different methods of machine vision in health monitoring and damage detection of structures", Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 2021, Vol.9, no.4, pp.93-132.
[16] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Gholhaki, Omid Rezaifar, and Behzad Dezhkam, "Signal processing methodology for detection and localization of damages in columns under the effect of axial load", Measurement, 2023, Vol.211, p.112595.
[17] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezaifar, Majid Gholhaki, and Adel Younesi, "Detection of debonding damage location of the concrete core from the steel tube of concrete-filled steel tube (CFST) columns using wavelet analysis analytical method", Modares Civil Engineering journal, 2023, Vol.22, no.1, pp.129-142.
[18] Khanahmadi, Mohtasham, Borhan Mirzaei, Gholamreza Ghodrati Amiri, Majid Gholhaki, and Omid Rezaifar, "Vibration-based damage localization in 3D sandwich panels using an irregularity detection index (IDI) based on signal processing", Measurement, 2024, Vol.224, p.113902.
[19] Liu, X., N. A. J. Lieven, and Ponciano Jorge Escamilla-Ambrosio, "Frequency response function shape-based methods for structural damage localisation", Mechanical systems and signal processing, 2009, Vol.23, no.4, pp.1243-1259.
[20] Bandara, Rupika P., Tommy HT Chan, and David P. Thambiratnam, "Frequency response function-based damage identification using principal component analysis and pattern recognition technique", Engineering Structures, 2014, Vol.66, pp.116-128.
[21] Shadan, Fariba, Faramarz Khoshnoudian, and Akbar Esfandiari, "A frequency response‐based structural damage identification using model updating method", Structural Control and Health Monitoring, 2016, Vol.23, no.2, pp.286-302.
[22] Esfandiari, Akbar, Mansureh‐Sadat Nabiyan, and Fayaz R. Rofooei, "Structural damage detection using principal component analysis of frequency response function data", Structural Control and Health Monitoring, 2020, Vol.27, no.7, p.e2550.
[23] Bakhary, Norhisham, Hong Hao, and Andrew J. Deeks. "Substructuring technique for damage detection using statistical multi-stage artificial neural network", Advances in Structural Engineering, 2010, Vol.13, no.4, pp.619-639.
[24] Shu, Jiangpeng, Ziye Zhang, Ignacio Gonzalez, and Raid Karoumi, "The application of a damage detection method using Artificial Neural Network and train-induced vibrations on a simplified railway bridge model", Engineering structures, 2013, Vol.52, pp.408-421.
[25] Tran-Ngoc, H., Samir Khatir, G. De Roeck, T. Bui-Tien, and M. Abdel Wahab, "An efficient artificial neural network for damage detection in bridges and beam-like structures by improving training parameters using cuckoo search algorithm", Engineering Structures, 2019, Vol.199, p.109637.
[26] Zenzen, Roumaissa, Samir Khatir, Idir Belaidi, Cuong Le Thanh, and Magd Abdel Wahab, "A modified transmissibility indicator and Artificial Neural Network for damage identification and quantification in laminated composite structures", Composite Structures, 2020, Vol.248, p.112497.
[27] Chou, Jung-Huai, and Jamshid Ghaboussi, "Genetic algorithm in structural damage detection", Computers & structures, 2001, Vol.79, no.14, pp.1335-1353.
[28] Hao, Hong, and Yong Xia, "Vibration-based damage detection of structures by genetic algorithm", Journal of computing in civil engineering, 2002, Vol.16, no.3, pp.222-229.
[29] Gomes, H. M., and N. R. S. Silva, "Some comparisons for damage detection on structures using genetic algorithms and modal sensitivity method", Applied Mathematical Modelling, 2008, Vol.32, no.11, pp.2216-2232.
[30] Chandrashekhar, M., and Ranjan Ganguli, "Damage assessment of structures with uncertainty by using mode-shape curvatures and fuzzy logic", Journal of Sound and Vibration, 2009, Vol.326, no.3-5, pp.939-957.
[31] Alexandrino, Patricia da Silva Lopes, Guilherme Ferreira Gomes, and Sebastião Simões Cunha Jr., "A robust optimization for damage detection using multiobjective genetic algorithm, neural network and fuzzy decision making", Inverse Problems in Science and Engineering, 2020, Vol.28, no.1, pp.21-46.
[32] Mousavi, Asma Alsadat, Chunwei Zhang, Sami F. Masri, and Gholamreza Gholipour, "Damage detection and localization of a steel truss bridge model subjected to impact and white noise excitations using empirical wavelet transform neural network approach", Measurement, 2021, Vol.185, p.110060.
[33] Beale, Christopher, Christopher Niezrecki, and Murat Inalpolat, "An adaptive wavelet packet denoising algorithm for enhanced active acoustic damage detection from wind turbine blades", Mechanical Systems and Signal Processing, 2020, Vol.142, p.106754.
[34] Jeon, Jun Young, Duhwan Kim, Gyuhae Park, Eric Flynn, To Kang, and Soonwoo Han, "2D-wavelet wavenumber filtering for structural damage detection using full steady-state wavefield laser scanning", NDT & E International, 2020, Vol.116, p.102343.
[35] Khanahmadi, M., H. Mohammady Garfamy, M. Gholhaki, B. Dejkam, and M. E. Miri, "Wavelet-based damage detection of steel beam-structures", Journal of Structure & Steel, 2021, Vol.16, no.33, pp.15-27.
[36] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezayfar, and Majid Gholhaki, "Comparative study on steel beams damage detection based on continuous and discrete wavelet transforms of static and dynamic responses", Journal of Structural and Construction Engineering, 2021, Vol.8, no.9, pp.166-183.
[37] Wu, Jun, Xuebing Xu, Cheng Liu, Chao Deng, and Xinyu Shao, "Lamb wave-based damage detection of composite structures using deep convolutional neural network and continuous wavelet transform", Composite Structures, 2021, Vol.276, p.114590.
[38] Rezaifar, Omid, Majid Gholhaki, Mohtasham Khanahmadi, and Yaser Amiri, "A review of structural health monitoring and damage detection using wavelet transform: The case study of damage detection in cantilever beams", Journal of Vibration and Sound, 2022, Vol.11, no.21, pp.157-171.
[39] Mamazizi, Arman, Mohtasham Khanahmadi, and Kamran Nobakht Vakili, "Debonding damage detection and assessment in a CFST composite column using modal dynamic data", Sharif Journal of Civil Engineering, 2022, Vol.38, no.3.1, pp.53-63.
[40] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Gholhaki, Ahmad Ghasemi-Ghalebahman, and Morteza Khademi-Kouhi, "Damage detection in laminated composite plates using wavelet analysis analytical method", Journal of Vibration and Sound, 2022, Vol.10, no.20, pp.144-156.
[41] Rezaifar, Omid, Majid Gholhaki, Mohtasham Khanahmadi, Adel Younesi, and Behzad Dejkam, "Damage detection and localization in steel plates using modal dynamic data and two-dimensional wavelet analysis", Modares Civil Engineering journal, 2023, Vol.23, no.1, pp.135-152.
[42] Mamazizi, Arman, and Mohtasham Khanahmadi, "Damage identification in steel plates using a detection algorithm based on 1D continuous wavelet transform and 2D vibration mode shapes", Sharif Journal of Civil Engineering, 2023, Vol.39, no.1, pp.59-69.
[43] Nicknam, A., M. H. Hosseini, and A. Bagheri, "Damage detection and denoising in two-dimensional structures using curvelet transform by wrapping method", Archive of Applied Mechanics, 2011, Vol.81, pp.1915-1924.
[44] Katunin, Andrzej, and Sandris Ručevskis, "Assessment of Internal Damage in Sandwich Structures by Post-Processing of Mode Shapes Using Curvelet Transform", Materials, 2021, Vol.14, no.16, p.4517.
[45] Vafaie, Sepideh, and Eysa Salajegheh, "A Comparative Study of Shearlet, Wavelet, Laplacian Pyramid, Curvelet, and Contourlet Transform to Defect Detection", Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 2023, Vol.7, no.2, pp.1-42.
[46] Ezzodin, Amir, Hosein Naderpour, Ali Kheyroddin, and Gholamreza Ghodrati Amiri, "Damage Localization and Quantification of Beams Using Wavelet Transform", Journal of Modeling in Engineering, 2015, Vol.12, no.39, pp.1-11.
[47] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Gholhaki, Omid Rezaifar, and Behzad Dejkam, "Damage identification in steel beam structures based on the comparison of analytical results of wavelet analysis", Civil Infrastructure Researches, 2023, Vol.8, no.2, pp.173-183.
[48] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezayfar, and Majid Gholhaki, " Damage detection in steel plates based on comparing analytical results of the discrete 2-D wavelet transform of primary and secondary modes shape", Journal of Structural and Construction Engineering, 2021, Vol.8, no.5, pp.198-214.