بررسی ساز و کار استخراج ترکیبات غذایی و دارویی با کمک فراصوت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 دانشکده فیزیک -دانشگاه سمنان - سمنان - ایران

3 فیزیک-دانشکده فیزیک-دانشگاه سمنان-سمنان-ایران

چکیده

استخراج به کمک فراصوت می‌تواند به عنوان یک فناوری نسبتا نوین، سبز و غیرمخرب در استخراج ترکیبات غذایی و طبیعی از میوه­­ها و سبزی­ها، گیاهان و ادویه­ها، دانه­های روغنی و میکروارگانیسم­ها به‌کار گرفته شود. در این مقاله سازوکار حاکم بر استخراج با کمک فراصوت مورد بررسی قرار گرفته است. فراصوت با استفاده از سازوکارهای ریزکردن، فرسایش، ایجاد شکاف، تغییر شکل غشاء سلول، ایجاد نیروی برشی و ایجاد دمای بالا می­تواند بر روی فرایند استخراج تأثیر بگذارد. در واقع اساس تمام این سازوکارها ورود امواج صوتی در داخل حلال، نوسانات سیال، ایجاد حباب، رمبش[i] حباب و ایجاد فشار و حرارت است. شوک ناشی از رمبش حباب می­تواند باعث برخورد ذرات جامد و ریز شدن آنها و یا ایجاد شکاف در غشا سلولی و ایجاد میکرو جریان شود. با توجه به مطالب فوق استخراج با کمک فراصوت دارای مزایایی مثل افزایش جرم منتقل شده، نفوذ بهتر حلال، نیاز کمتر به حلال، کاهش خطرات شیمیایی و فیزیکی، سازگاری با محیط زیست، استخراج در دمای پایین، زمان استخراج کمتر و بازده بالاتر، کیفیت استخراج بالاتر، نیاز به انرژی کمتر و عدم نیاز به آماده­سازی نمونه است. همچنین بررسی­ها نشان می­دهد که موفقیت استخراج با کمک فراصوت به مشخصه­های امواج فراصوت به‌کار رفته (مثل فرکانس، شدت، چرخه­کاری و تناوبی یا پیوسته بودن امواج)، مشخصه­های محلول (مثل ویسکوزیته و تنش سطحی)، خصوصیات نمونه (مثل رطوبت نمونه و اندازه ذرات)، شرایط محیطی (مثل دما و فشار) و زمان استخراج بستگی دارد. این کمیت­ها برای استخراج هر ترکیب خاص باید با استفاده از روش پاسخ سطحی به دقت بهینه­سازی شوند.[i]. Collapse

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Chemat, Farid, Natacha Rombaut, Anne-Sylvie Fabiano-Tixier, Jean T. Pierson, and Antoine Bily, "Green extraction: from concepts to research, education, and economical opportunities", Green extraction of natural products, 2015, pp.1-36.
[2] Chemat, Farid, Natacha Rombaut, Anne-Gaëlle Sicaire, Alice Meullemiestre, Anne-Sylvie Fabiano-Tixier, and Maryline Abert-Vian, "Ultrasound assisted extraction of food and natural products. Mechanisms, techniques, combinations, protocols and applications. A review", Ultrasonics sonochemistry, 2017, Vol.34, pp.540-560.
[3] Fu, Xiong, ZhenGang Zhao, Shujuan Yu, Wenjiang Chen, and Jianguo Wang, "The ultrasonic-assisted extraction of sugar from sugar beet cossettes", International Sugar Journal, 2013, Vol.115, no.1378, pp.692-696.
[4] Hassan, Sadia, Muhammad Imran, Nazir Ahmad, and Muhammad Kamran Khan, "Lipids characterization of ultrasound and microwave processed germinated sorghum", Lipids in health and disease, 2017, Vol.16, no.1, p.125.
[5] Bostan, Aram, Seyed MA Razavi, and Reza Farhoosh, "Optimization of hydrocolloid extraction from wild sage seed (Salvia macrosiphon) using response surface", International Journal of Food Properties, 2010, Vol.13, no.6, pp.1380-1392.
[6] Wang, Haitang, Lin Shi, Xiaoyu Yang, Rui Hong, and Liang Li, "Ultrasonic-Assisted Extraction of Natural Yellow Pigment from Physalis pubescens L. and Its Antioxidant Activities", Journal of Chemistry, 2018.
[7] Oreopoulou, Antigoni, Dimitrios Tsimogiannis, and Vassiliki Oreopoulou, "Extraction of polyphenols from aromatic and medicinal plants: an overview of the methods and the effect of extraction parameters", In Polyphenols in Plants, Academic Press, 2019, pp. 243-259.
[8] Gavahian, Mohsen, Yan‐Hwa Chu, and Sudhir Sastry, "Extraction from food and natural products by moderate electric field: Mechanisms, benefits, and potential industrial applications", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2018, Vol.17, no.4, pp.1040-1052.
[9] Capuzzo, Andrea, Massimo E. Maffei, and Andrea Occhipinti, "Supercritical fluid extraction of plant flavors and fragrances," Molecules, 2013, Vol.18, no.6, pp.7194-7238.
[10] P. Otero, S. Quintana, G. Reglero, T. Fornari, and M. García-Risco, "Pressurized liquid extraction (PLE) as an innovative green technology for the effective enrichment of galician algae extracts with high quality fatty acids and antimicrobial and antioxidant properties", Marine drugs, 2018, Vol.16, no.5, p.156.
[11] Plaza, Merichel, and Charlotta Turner, "Pressurized hot water extraction of bioactives", TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2015, Vol.71, pp.39-54.
[12] Kaderides, Kyriakos, Lygeri Papaoikonomou, Melania Serafim, and Athanasia M. Goula, "Microwave-assisted extraction of phenolics from pomegranate peels: Optimization, kinetics, and comparison with ultrasounds extraction", Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 2019, Vol.137, pp.1-11.
[13] Karachun, Volodimir, Ludmila Ruzhinska, and Zhanna Ostapenko, "Research of influence of ultrasound on the extraction process of vegetable oil", Technology audit and production reserves, 2019, Vol.1, no.3, Issue.45.
[14] Palanisamy, Nandhini, Brent Seale, Adrian Turner, and Yacine Hemar, "Low frequency ultrasound inactivation of thermophilic bacilli (Geobacillus spp. and Anoxybacillus flavithermus) in the presence of sodium hydroxide and hydrogen peroxide", Ultrasonics sonochemistry, 2019, Vol.51, pp.325-331.
[15] Temizkan, Riza, Mustafa Atan, Mehmet Burak Büyükcan, and Cengiz Caner, "Efficacy evaluation of ultrasound treatment on the postharvest storability of white nectarine by both physicochemical and image processing analyses", Postharvest Biology and Technology, 2019, Vol.154, pp.41-51.
[16] Ran, Xin-li, Min Zhang, Yuchuan Wang, and Bhesh Bhandari "Dielectric properties of carrots affected by ultrasound treatment in water and oil medium simulated systems", Ultrasonics sonochemistry, 2019, Vol.56, pp.150-159.
[17] Chemat, Farid, and Muhammed Kamran Khan, "Applications of ultrasound in food technology: processing, preservation and extraction", Ultrasonics sonochemistry, 2011, Vol.18, no.4, pp.813-835.
[18] Soria, Ana Cristina, and Mar Villamiel, "Effect of ultrasound on the technological properties and bioactivity of food: a review", Trends in food science & technology, 2010, Vol.21, no.7, pp.323-331.
[19] Bagherian, Homa, Farzin Zokaee Ashtiani, Amir Fouladitajar, and Mahdy Mohtashamy, "Comparisons between conventional, microwave-and ultrasound-assisted methods for extraction of pectin from grapefruit", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2011, Vol.50, no.11-12, pp.1237-1243.
[20] Katzir, Shaul. "The discovery of the piezoelectric effect, "In the Beginnings of Piezoelectricity, Springer, Dordrecht, 2006, pp.15-64.
[21] Pico, Yolanda, "Ultrasound-assisted extraction for food and environmental samples", TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2013, Vol.43, pp.84-99.
[22] Wu, Jianyong, Lidong Lin, and Foo-tim Chau, "Ultrasound-assisted extraction of ginseng saponins from ginseng roots and cultured ginseng cells", Ultrasonics sonochemistry, 2001, Vol.8, no.4, pp.347-352.
[23] Kazemi, Milad, Roselina Karim, Hamed Mirhosseini, and Azizah Abdul Hamid, "Optimization of pulsed ultrasound-assisted technique for extraction of phenolics from pomegranate peel of Malas variety: Punicalagin and hydroxybenzoic acids", Food chemistry, 2016, Vol.206, pp.156-166.
[24] Picó, Yolanda, ed., “Chemical analysis of food: Techniques and applications”, Academic Press, 2012.
 [25] Awad, T. S., H. A. Moharram, O. E. Shaltout, D. Asker, and M. M. Youssef, "Applications of ultrasound in analysis, processing and quality control of food: A review", Food research international, 2012, Vol.48, no.2, pp.410-427.
[26] Chemat, Smain, Ahcène Lagha, Hamid AitAmar, Paul V. Bartels, and Farid Chemat, "Comparison of conventional and ultrasound‐assisted extraction of carvone and limonene from caraway seeds", Flavour and Fragrance Journal, 2004, Vol.19, no.3, pp.188-195.
 [27] Mason, Timothy J., Larysa Paniwnyk, and J. P. Lorimer, "The uses of ultrasound in food technology", Ultrasonics sonochemistry, 1996, Vol.3, no.3, pp.S253-S260.
[28] Petigny, Loïc, Sandrine Périno-Issartier, Joël Wajsman, and Farid Chemat, "Batch and continuous ultrasound assisted extraction of boldo leaves (Peumus boldus Mol.)", International journal of molecular sciences, 2013, Vol.14, no.3, pp.5750-5764.
[29] Suslick, K. S., M. M. Fang, T. Hyeon, and M. M. Mdleleni, "Applications of sonochemistry to materials synthesis", In Sonochemistry and sonoluminescence, Springer, Dordrecht, 1999, pp. 291-320.
[30] Pingret, Daniella, Anne-Sylvie Fabiano-Tixier, Carine Le Bourvellec, Catherine MGC Renard, and Farid Chemat "Lab and pilot-scale ultrasound-assisted water extraction of polyphenols from apple pomace", Journal of Food Engineering, 2012, Vol.111, no.1, pp.73-81.
[31] Mason, Timothy J., "Some neglected or rejected paths in sonochemistry–a very personal view", Ultrasonics sonochemistry, 2015, Vol.25, pp.89-93.
[32] Karshafian, Raffi, Peter D. Bevan, Ross Williams, Sanya Samac, and Peter N. Burns, "Sonoporation by ultrasound-activated microbubble contrast agents: effect of acoustic exposure parameters on cell membrane permeability and cell viability", Ultrasound in medicine & biology, 2009, Vol.35, no.5, pp.847-860.
[33] Ohta, Sho, Kentaro Suzuki, Shinichi Miyagawa, Yukiko Ogino, Mylah Villacorte, Yoshihiro Wada, and Gen Yamada, "Sonoporation in developmental biology", In Electroporation and Sonoporation in Developmental Biology, Springer, Tokyo, 2009, pp.317-326.
[34] Vilkhu, Kamaljit, Richard Manasseh, Raymond Mawson, and Muthupandian Ashokkumar, "Ultrasonic recovery and modification of food ingredients", In Ultrasound technologies for food and bioprocessing, Springer, New York, NY, 2011, pp. 345-368.
[35] Veillet, Sébastien, Valérie Tomao, and Farid Chemat, "Ultrasound assisted maceration: An original procedure for direct aromatisation of olive oil with basil", Food Chemistry, 2010, Vol.123, no.3, pp.905-911.
[36] Boateng, E. F. and M. M. Nasiru, "Applications of Ultrasound in Meat Processing Technology: A Review," Food Science and Technology, 2019,vol.7, no.2, pp.11-15.
[37] Gianulis, Elena C., Maura Casciola, Shu Xiao, Olga N. Pakhomova, and Andrei G. Pakhomov, "Electropermeabilization by uni-or bipolar nanosecond electric pulses: The impact of extracellular conductivity", Bioelectrochemistry, 2018, Vol.119 pp.10-19.
[38] Yodsuwan, Natthawut, Pitiya Kamonpatana, Yusuf Chisti, and Sarote Sirisansaneeyakul, "Ohmic heating pretreatment of algal slurry for production of biodiesel", Journal of biotechnology, 2018, Vol.267, pp.71-78.
[39] Saberian, Hamed, Zohreh Hamidi‐Esfahani, Hassan Ahmadi Gavlighi, Ahmad Banakar, and Mohsen Barzegar, "The potential of ohmic heating for pectin extraction from orange waste", Journal of Food Processing and Preservation, 2018, Vol.42, no.2, p.e13458.
[40] Saberian, Hamed, Zohreh Hamidi-Esfahani, Hassan Ahmadi Gavlighi, and Mohsen Barzegar, "Optimization of pectin extraction from orange juice waste assisted by ohmic heating", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2017, Vol.117, pp.154-161.
[41] Yang, Yu-Chiao, Ming-Chi Wei, Ting-Chia Huang, Suen-Zone Lee, and Shiow-Shyung Lin, "Comparison of modified ultrasound-assisted and traditional extraction methods for the extraction of baicalin and baicalein from Radix Scutellariae", Industrial Crops and Products, 2013, Vol.45, pp.182-190.
[42] Sakharam, Kautkar Sheshrao, Jai Prakash Pandey, Anupama Singh, Anil Kumar, Anil Kumar Shukla, Kautkar Sheshrao Sakharam, Jai Prakash Pandey, Anupama Singh, Anil Kumar, and Anil Kumar Shukla, "Development of ohmic heating apparatus for extraction of rapeseed oil", International Journal, 2016, Vol.2, no.11, pp.211-215.
[43] Vuong, Quan V., John B. Golding, Costas E. Stathopoulos, Minh H. Nguyen, and Paul D. Roach, "Optimizing conditions for the extraction of catechins from green tea using hot water", Journal of separation science, 2011, Vol.34, no.21, pp.3099-3106.
[44] Xu, Dong-Ping, Ya Li, Xiao Meng, Tong Zhou, Yue Zhou, Jie Zheng, Jiao-Jiao Zhang, and Hua-Bin Li, "Natural antioxidants in foods and medicinal plants: Extraction, assessment and resources", International journal of molecular sciences, 2017, Vol.18, no.1, p.96.
[45] Tao, Yanfei, Huan Yu, Dongmei Chen, Zhao-Ying Liu, Ding Yang, Yuanhu Pan, Yulian Wang, Lingli Huang, and Zonghui Yuan, "Determination of sodium nifurstyrenate and nitrovin residues in edible food by liquid chromatography–tandem mass spectrometry after ultrasound-assisted extraction", Journal of Chromatography B, 2010, Vol.878, no.32, pp.3415-3420.
[46] Mothana, Ramzi AA., "Anti-inflammatory, antinociceptive and antioxidant activities of the endemic Soqotraen Boswellia elongata Balf. f. and Jatropha unicostata Balf. f. in different experimental models", Food and Chemical Toxicology, 2011, Vol.49, no.10, pp.2594-2599.
[47] Sarikurkcu, Cengiz, Bektas Tepe, Dimitra Daferera, Moschos Polissiou, and Mansur Harmandar, "Studies on the antioxidant activity of the essential oil and methanol extract of Marrubium globosum subsp. globosum (lamiaceae) by three different chemical assays", Bioresource Technology, 2008, Vol.99, no.10, pp.4239-4246.
[48] Wang, C. Y., and B. H. Chen, "Tomato pulp as source for the production of lycopene powder containing high proportion of cis-isomers", European Food Research and Technology, 2006, Vol.222, no.3-4, pp.347-353.
[49] Pan, Zhongli, Wenjuan Qu, Haile Ma, Griffiths G. Atungulu, and Tara H. McHugh, "Continuous and pulsed ultrasound-assisted extractions of antioxidants from pomegranate peel", Ultrasonics sonochemistry, 2012, Vol.19, no.2, pp.365-372.
[50] Luengo, Elisa, Santiago Condón-Abanto, Santiago Condón, Ignacio Álvarez, and Javier Raso, "Improving the extraction of carotenoids from tomato waste by application of ultrasound under pressure", Separation and Purification Technology, 2014, Vol.136, pp.130-136.
[51] Meireles, M. Angela A., “Extracting bioactive compounds for food products: theory and applications”, CRC press, 2008.
[52] Soxhlet, Franz von, "Die gewichtsanalytische bestimmung des milchfettes", Polytechnisches J, 1879, Vol.232, pp.461-465.
[53] Djenni, Zoubida, Daniella Pingret, Timothy J. Mason, and Farid Chemat, "Sono–Soxhlet: In situ ultrasound-assisted extraction of food products", Food analytical methods, 2013, Vol.6, no.4, pp.1229-1233.
[54] Dey, P., and M. K. Maiti, "Molecular characterization of a novel isolate of C andida tropicalis for enhanced lipid production", Journal of applied microbiology, 2013, Vol.114, no.5, pp.1357-1368.
[55] Aranda-Burgos, Jose Andrés, Fiz da Costa, Susana Nóvoa, Justa Ojea, and Dorotea Martínez-Patiño, "Effects of microalgal diet on growth, survival, biochemical and fatty acid composition of Ruditapes decussatus larvae", Aquaculture, 2014, Vol.420, pp.38-48.
[56] Piasecka, Agata, Izabela Krzemińska, and Jerzy Tys, "Physical methods of microalgal biomass pretreatment", International Agrophysics, 2014, Vol.28, no.3, pp.341-348.
[57] Parniakov, O., E. Apicella, M. Koubaa, F. J. Barba, N. Grimi, N. Lebovka, G. Pataro, G. Ferrari, and E. Vorobiev, "Ultrasound-assisted green solvent extraction of high-added value compounds from microalgae Nannochloropsis spp", Bioresource technology, 2015, Vol.198, pp.262-267.