تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

استفاده از نرم­افزارهای المان محدود به منظور تحلیل و بررسی مکانیزم­های مختلف یکی از روش­های مرسوم می­باشد. در این مقاله برای اولین بار دینامیک حرکت سوزن ماشین گردباف  فالمک[i] ساخت کشور سنگاپور بر روی بادامک این ماشین به روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تغییرات تنش و ارتعاش در پایه و سر سوزن تحلیل گردید. نتایج، حاکی از آن بود که بیشترین دامنه­ی ارتعاش در پایه و سر سوزن در حرکت به سمت بالای سوزن رخ می­دهد. از این رو جهت طراحی بادامک ماشین گردباف باید بر روی قسمت صعود بادامک دقت بیشتری شود. علاوه بر این نتایج نشان می­داد که دامنه­ی ارتعاش سر سوزن در ابتدای حرکت سوزن بیشتر از پایه­ی سوزن است. از طرفی تغییرات تنش در سر سوزن، بیشتر از پایه­ی سوزن است و این نیز موجب ایجاد جرک[ii] بیشتر در سر سوزن می­شود. به همین دلیل است که شکست در سر سوزن ماشین گردباف بیشتر از پایه­ی سوزن می­باشد. از طرف دیگر بیشترین تنش در سوزن، زمان تغییر مسیر سوزن به سمت پایین رخ می­دهد که به منظور کاهش این پدیده پیشنهاد می­شود قسمت پایین و بالای بادامک به گونه­ای طراحی گردد که پایه­ی سوزن را تحت کنترل خود داشته و از برخورد ناگهانی سوزن به بادامک جلوگیری کند.[i]. Falmac


[ii]. Jerk

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Spencer, D. J. “Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide.” Vol.16: CRC Press, 2001.
[2]  Iyer, C., B. W.  Mammel, Schäch, and C. Iyer “Circular Knitting: Technology, Process, Structures, Yarns, Quality.” Meisenbach, 1995.
[3]  Knapton, J. and T.-Y. Lau, "19 The design and dynamics of non-linear cams for use in high-speed weft-knitting machines part i: the theoretical dynamics of non-linear cams."Journal of the Textile Institute, Vol.69, 1978, pp. 161-168.
[4]  Wray, G., and N. Burns,21-Dynamic forces in weft-knitting part ii: the effects of the cam-cylinder clearance and the presence of yarn on cam forces." Journal of the Textile Institute, Vol.67, 1976, pp. 156-161.
[5]  Rule, W. K., and S. Jones, "A revised form for the Johnson–Cook strength model." International Journal of Impact Engineering, Vol.21, 1998, pp. 609-624.
[6]  Jutras, M. "Improvement of the Characterisation Method of the Johnson-Cook Model." Citeseer, 2008.
[7]  Wray, G. and N. Burns, "20—Dynamic forces in weft-knitting: part I: a comparison of measured non-knitting cam forces with mathematically predicted values." Journal of the Textile Institute, Vol.67, 1976, pp. 149-155.
[8]  Wray, G. and N. Burns, "38—Cam-to-Needle impact forces in weft-knitting part xi: the measurement of impact-induced strains in latch needles." Journal of the Textile Institute, Vol.69, 1978, pp. 315-320.