موضوعات = فیزیک صوت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ساز و کار استخراج ترکیبات غذایی و دارویی با کمک فراصوت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-42

معصومه فائز؛ مریم علیان نژادی؛ لیلا نادری


2. اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور


3. ارائه یک روش فرکانس پایین و دستگاه مربوطه به منظور اندازه‌گیری سرعت صوت در مایعات

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-38

کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور