دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 3-117 
جذب صوت پارچه های دو جداره حلقوی تاری بر اساس ضخامت

صفحه 18-26

محمد داودآبادی فراهانی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


مطالعه عددی اثرات حرکات کشتی بر روی مشخصه‌های استاتیکی و ارتعاشی دکل

صفحه 39-54

حمیدرضا رستمی؛ وحدت پیروزرام؛ فیروز بختیاری نژاد؛ جواد اوروجی


مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به کمک دستگاه ارتعاش-سنج لیزری دوپلری

صفحه 81-90

,ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی