بررسی دو نوع چیدمان صداگیر در مقابل فن کانال تهویة هوا به‌کمک شبیه‌سازی نرم‌افزاری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز

چکیده

از جمله مباحث مهم و اساسی در ایجاد و گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل ریلیِ زیرزمینی، مبحث تهویة مطبوع تونل‌ها و ایستگاه‌های مترو است. عموماً فن‌ها با عبور جریان هوا از میان کانال‌های حفرشده، وظیفة اصلی در تهویة مطبوع تونل‌ها را برعهده دارند. در این بین دیده می‌شود که عبور هوا از میان کانال‌ها با سروصدا همراه است که در صورت عدم کنترل آن، آلودگی صوتی به یک مشکل اساسی برای مسافران و سایر افرادی که در ایستگاه‌های مترو فعالیت دارند مبدل می‌شود. هرچند تحقیقات در زمینة کنترل آلودگی و کاهش سروصدا در شبکه‌های مترو با شتاب بسیاری در حال انجام است، اما به‌دلیل رشد روزافزون در حوزة تولید مواد جاذب صدا و ابداع روش‌های ترکیبی، به‌نظر می‌رسد انجام تحقیقات تازه و بدیع در این زمینه ضرورت دارد. به‌علاوه شرایط محیطی متفاوت اقلیم‌های گوناون سبب شده است تا بسیاری از مواد و روش‌های پیشنهادی کارایی چندانی با تغییر شرایط نداشته باشد. از این‌رو، تلاش برای بومی‌سازی دانش صداگیرها به‌عنوان هدف اصلی در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن آشنایی با موضوع آلودگی صوتی در کانال‌های تهویة هوا به‌کمک شبیه‌سازی با نرم‌افزار فلوئنت، دو نوع مدل چیدمان صداگیرها در مقابل یک فن بررسی و مقایسه شده است تا بتوان در یک کانال تهویه از مدل بهینه و جدید جهت کاهش آلودگی صوتی در سیستم تهویة هوای مترو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها