بررسی دقت سیستم یک درجه آزادی معادل برای تحلیل دینامیکی سکوهای ثابت دریایی مجهز به میراگر جرمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرک‌های دریایی دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

چون تحلیل دینامیکی سکوهای جاکت تحت بارگذاری زلزله، به‌دلیل آثار هیدرودینامیکی و اندرکنش آب و سازه، بسیار هزینه‌بر و وقت‌گیر است، می‌توان از روش‌های ارائه‌شده در سازه‌های ساختمانی با انجام اصلاحاتی بهره برد. در این مقاله به بررسی روش مبتنی بر مود اول در سازه‌های ساختمانی برای تحلیل لرزه‌ای سکوهای جاکت برای دو حالت با و بدون میراگر پرداخته شده است. در این رهگذر، نخست روش ارائه‌شده در آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای معرفی شده، سپس کاربرد آن در تحلیل لرزه‌ای سکوهای ثابت دریایی تحت رکوردهای گسل نزدیک و گسل دور در دو حالت سازه با میرایی ذاتی و بدون میرایی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، کاربرد این روش در ارزیابی دینامیکی سکو با میراگر جرمی متوازن‌شده نیز تحت رکوردهای گسل نزدیک و گسل دور در دو حالت سازه با میرایی ذاتی و بدون میرایی ذاتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده بیانگر این است روش یک درجه آزاد معادل دارای خطای بسیار کمی در محاسبة پاسخ سازةبدون میرایی طبیعی و میراگر جرمی است. همچنین کاربرد این روش به‌طور قابل توجهی به محتوای فرکانسی رکوردهای مورد استفاده در آنالیز برای حالت‌های گوناگون بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها